Mittetulundusühing Eesti Traaviliit

Ühingu eesmärgiks on traavispordi arendamine ja oma liikmetele võimalikult soodsate traavispordialaste tingimuste loomine, traavispordi kui harrastuse tutvustamine, populariseerimine elanikkonna hulgas, hobuseomanike, treenerite ja sõitjate esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides.

Mittetulundusühingu Eesti Traaviliit põhikiri

I üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud “Ühing”) nimi on Eesti Traaviliit

1.2.Ühingu asukohaks on Tallinn, Paldiski mnt. 50.

1.3.Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigis kehtivast põhiseadusest, alamatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.4.Ühingu eesmärgiks on traavispordi arendamine ja oma liikmetele võimalikult soodsate traavispordialaste tingimuste loomine, traavispordi kui harrastuse tutvustamine, populariseerimine elanikkonna hulgas, hobuseomanike, treenerite ja sõitjate esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides.

1.5.Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:

1.5.1osaleb traavispordi alal arendusküsimuste arutamises ja lahendamises, tõstatab ning arutab traavispordialaseid küsimusi vabariigi tasemel;

1.5.2peab traavlite registrit;

1.5.3peab ja kirjastab traavihobuste tõuraamatuid tõugude lõikes;

1.5.4väljastab traavlite registreerimis- ja tõutunnistusi;

1.5.5atesteerib sõitjaid, treenereid ja kohtunikke;

1.5.6annab loa traavivõistluste korraldamiseks;

1.5.7kinnitab ja täiendab traavispordi võistlusmäärustikku;

1.5.8teostab traavlite kasvatuse, aretuse ja traavispordi alast nõustamist;

II Ühingu liikmed

2 . Ühingul on liikmed ja toetajaliikmed

2.1. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik isikud, kes on

2.1.1 nõus kandma Ühingu põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi ja

2.1.2 esitavad kindlaid tõendeid seotusest traavispordi või traavlite kasvatusega Eestis ja

2.1.3 kelle alaline elukoht on Eestis.

2.1.4 Ühingu toetajaliikmeteks võivad olla isikud, kes on nõus kandma Ühingu põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi

2.1.5 Ühingu liikmeks astumise avaldus peab olema vormistatud kirjalikult. Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi 15 päeva jooksul arvates selle esitamisest. Uute liikmete vastuvõtmise Ühingusse otsustab juhatus lihthäälteenamusega. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab juhatus avalduse esitajale 7 päeva jooksul kirjalikult keeldumise põhjuse.

2.2. Ühingu liikmel ja toetajaliikmetel on õigus:

2.2.1. valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;

2.2.2. võtta osa kõikidest Ühingu poolt organiseeritud üritustest;

2.2.3. kasutada Ühingu vara vastavalt kehtivatele sisekorraeeskirjadele;

2.2.4. Ühingust välja astuda.

2.3. Ühingu liikme ja toetajaliikme väljaastumine toimub tema kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele.

2.4. Ühingu liikmed ja toetajaliikmed on kohustatud:

2.4.1. tunnistama ja austama Ühingu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning korraldusi;

2.4.2. tasuma igal aastal üldkoosoleku poolt kehtestatud ajaks ja suuruses liikmemaksu;

2.4.3. aitama oma tegevusega kaasa Ühingu arengule;

2.4.4. hoidma ja kasutama heaperemehelikult ja otstarbekalt Ühingule kuuluvat vara;

2.4.5. mitte levitama Ühingu kohta talle teatavaks saanud informatsiooni, mis on juhatuse või üldkoosoleku poolt tunnistatud konfidentsiaalseks;

2.4.6. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel tagastama 10 päeva jooksul temale kasutada antud Ühingu vara;

2.4.7. hüvitama Ühingule oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

2.5. Ühingu juhatusel või üldkoosolekul on õigus Ühingust välja arvata liikmed ja toetajaliikmed, kes korduvalt rikuvad Ühingu põhikirjas fikseeritud kohustusi, kes on hilinenud Ühingu liikmemaksu tasumisega rohkem, kui 1,5 kuud, kes on oma süülise tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustanud kahju Ühingule või selle liikmetele või kelle tegevus ei sobi kokku Ühingu eesmärkidega.

2.6. Ühingust välja arvatud liikmele ja toetajaliikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

2.7. Kui liikme või toetajaliikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

III ÜLDKOOSOLEK

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest, samuti siis, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Ühingu juhatus Ühingu liikmetele kirjalikult ette vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata üldkoosoleku toimumise täpne aeg, koht ja päevakord.

3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.

3.3.1. Üldkoosolek, mis ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse kokku uuesti vastavalt põhikirja p 3.2. ettenähtud korras ning see üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate või esindajate arvust.

3.4 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Ühingu kõik liikmed.

3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, väljaarvatud p-des 3.6. ja 3.7. nimetatud otsused.

3.6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

3.7. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

3.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.

3.9. Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Ühingu toetajaliikmel ei ole hääleõigust. Liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

3.10. Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

IV JUHATUS

 

4.1. Ühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni üheksast liikmest.

4.1.1 Juhatuse liikmed võivad valivad endi hulgast ühingule presidendi, kes omab esindusfunktsioone ja asepresidendi, kes on ka juhatuse esimees ja korraldab juhatuse tegevust.

4.2. Juhatus peab Ühingut juhtima vajaliku hoolsusega, andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.

4.3 Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab üldkoosolek.

4.4. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

 

V Ühingu vara

5.1. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

5.2. Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.

5.3. Ühingu ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.

5.4. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

5.6. Ühingu lõpetamise korral jaotatakse Ühingu vara üldkoosoleku otsusega õigustatud isikute vahel.

VI ARUANDED

6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

6.2. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VII LÕPPSÄTTED

7.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Mittetulundusühingu Eesti Traaviliit põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud üldkoosolekul 16. veebruaril 2002.

 
 

EESTI TRAAVILIIDU VÕISTLUSMÄÄRUSED

JÕUDLUSKONTROLLI LÄBIVIIMISE KORD

1. Võistlusmääruste täitmine

Traavivõistlusi võib pidada ehk jõudlusandmeid võib koguda organisatsioon (jõudlusandmete koguja), kelle võistluse korraldus vastab antud võistlusmääruste
tingimustele ja on tunnustatud Eesti Traaviliidu (edaspidi: ETL) poolt.

Tunnustuse saamine toimub vastavalt

EESTI SOOJAVERELISTE TRAAVIHOBUSTE Jõudlusandmete koguja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse väljastamise kord.

Määrusi peavad täitma lisaks ka järgmised isikud:

hobuse omanik ja kasvataja, treener, treeneri õpilane, sõitja ja tallimees, kõik kes töötavad või võistlevad ETL-ga kooskõlastatud võistlustel.

Kõik mainitud isikud on kohustatud tundma käesolevaid võistlusmäärusi. Antud määruste võistlusi puudutav osa kehtib võistlusterritooriumil võistluste ajal.

Võistlusterritooriumiks on võistlusraja, tribüüni- ja tallide alad.

Võistlusaeg algab tund aega enne esimese jooksu paraadi ja lõpeb pool tundi peale viimase jooksu finišhit.

Käesolevate võistlusmääruste järgi tehtud otsused kohtusse edasikaebamisele ei kuulu.

2. Registreerimata traavivõistlustel osalemine

ETL võib anda võistluskeelu Eestis toimunud, kuid ETL´iga mittekooskõlastatud traavivõistlustel osalenud hobustele. See keeld võib kehtida ka hobuse omaniku, treeneri ja sõitjate kohta ning puudutada ka antud hobuse omaniku teisi hobuseid.

3. Võistluste personal

Alljärgnevad ametiisikud moodustavad võistluste läbiviimiseks vajaliku personali:

 1. peakohtunik
 2. distantsikohtunikud
 3. finishikohtunikud
 4. starter
  abilistega
 5. loomaarst,
  stardikorraldaja ja talliterritooriumi valvur
 6. sõidukohtunikud
 7. võistluste
  korraldaja
 8. diktor
 9. totalisaatori
  juhataja
 10. sekretärid
 11. rajameister
 12. teised
  ametiisikud

Kui keegi ülalmainitud ametiisik (p. 1-10) või tema lähedane sugulane on hobuse omanik või sõidab sellega, siis selle jooksu ajal ei tohi ta osaleda
võistlusi läbiviiva personali töös. 
 

Võistluste ametiisik ei tohi võistlustel sõitjana osaleda, välja arvatud ETL eriloal.

Võistluste personal ja totalisaatori töötajad ei tohi võistluspäeval, millal nad täidavad ametikohustusi, mängida totalisaatoril ning osaleda ka muudel traavivõistlustega seotud ennustustes. 

Lähedasteks sugulasteks loetakse vanavanemad, vanemad, abikaasad ja elukaaslased, lapsed, lapselapsed ja õed-vennad.

 4. Peakohtunik ja võistluskohtunikud

ETL kinnitab peakohtunikuks isiku, kellel on traavivõistluste läbiviimise teadmised ja kogemused, kes on aktiivselt tegutsenud kohtunikuna ning tunneb
põhjalikult võistlusmäärusi. 

Peakohtuniku kohustused:

 • jälgida võistlusmäärustiku täitmist võistlusajal võistlusterritooriumil;
 • otsustada sõitjate vahetused;
 • otsustada, kas sõitja võistlustest eemalejäämisel on mõjuv põhjus;
 • koordineerida kohtunikekogu ja personali tööd;
 • lasub põhivastutus hobuste võistlustulemuste hindamisel ning passiivsete sõitude fikseerimisel;
 • võistluste lõppedes koostada võistlusprotokoll, mis esitatakse ETL´le.

Peakohtunik kuulub kohtunikekogu koosseisu ja on selle esimees.
Kohtunikekogusse kuulub lisaks peakohtunikule vähemalt kolm ja maksimaalselt
kuus inimest, kellest üks on aseesimees. Kohtunikekogu peab olema otsustusvõimeline kogu võistlusaja.

ETL´i juhatuse esimees, juhatuse liige, direktor või teised alaliselt ETL´is töötavad isikud ei tohi töötada peakohtunikuna ega kuuluda kohtunikekogu koosseisu, kui ETL´i juhatus mõjuval põhjusel ei anna eriluba.

Kohtunikekogu ülesandeks on:

 • jälgida võistlusmääruste täitmist;
 • lahendada erimeelsused;
 • heaks kiita või diskvalifitseerida hobuse sõit;
 • kõrgeima organina otsustada finishijärjestus;
 • määrata karistused;
 • teatada loomaarstile kõik hobusele määratud karistused;
 • otsustada, kas võistlused katkestada või ära jätta;
 • palve korral teha kirjalik ettekanne ETL´ile rajal juhtunud õnnetustest või määruste rikkumistest;
 • koostada kirjalik ettekanne õnnetuste kohta, millede puhul võib üles kerkida õnnetuse kahjude korvamine kindlustuse poolt.

Kohtunikekogu arutab kõiki võistluste ajal võistlusterritooriumil juhtuvaid määruste rikkumisi, välja arvatud need juhud, millede lahendamine kuulub
veterinaararsti kompetentsi. Kohtunikekogu otsuse määrab lihthäälteenamus. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustab esimehe hääl.

5. Finišhikohtunikud / finišhikohtunikekogu

Finishikohtunik(ud) koostab paremusjärjestuse kohta esildise ja kinnitab ning teatab võistluste sekretärile saavutatud ajad. Finishi kohtunikekogu esimeheks on finishikohtunik ja talle on abiks aegade võtjad ning paremusjärjestuse kontrollija. Ajavõtjateks võivad olla nii (võistluste) kohtunikekogu liikmed kui ka finishikaamera. Finishikohtunik peab kindlustama võimaluse teatada finishijärjekord ka finishikaamera abita.

Finishikohtunik saadab teate totalisaatoris kohtadele tulnud hobuste paremusjärjestuse kohta kohtunikekogule kinnitamiseks. Kohtunikekogu esimehe
poolt kinnitatud paremusjärjestus saadetakse totalisaatori juhatajale, sekretärile ja diktorile. Kinnitatud paremusjärjestus protesteerimisele ei kuulu.

6. Starter koos abilistega

Starter koos abilistega juhib ja kontrollib võistlejaid soojendamisel, paraadil, starti kogunemisel ning jooksus. Kui start ei vasta määrustele, seda korratakse kohtunikekogu, starteri või tema abiliste signaali peale. Starter abilistega jälgib jooksu kulgu. Kui jooksu ajal toimub õnnetus või määruste rikkumine, teatab starter sellest kohtunikekogule.

7. Veterinaararst, stardi korraldaja, talliterritooriumi valvur ja valvesepp

Veterinaararst on võistlustel kõrgeim loomakaitseseaduste järgimise kontrollija. Koos kohtunikekoguga või üksi on ta ülesanded järgmised:

 • jälgida loomakaitsealaste seaduste täitmist;
 • kontrollida hobuseid ja nende varustust enne starti;
 • kontrollida hobuste transporti;
 • otsustada koos kohtunikekogu ja rajameistriga võistluste jätkamise või katkestamise üle;
 • anda esmaabi ja vajaduse korral määrata hobune edasisele ravile;
 • otsustada haige või vigastatud hobuse hukkamine;
 • kontrollida dopingut;
 • kontrollida valjastust, varustust ja hobuse võistluskõlblikust;
 • vajadusel identifitseerida hobune;
 • anda suuline või kirjalik ettekanne hobuse võistlustest eemale jäämise kohta haiguse või vigastuse tõttu.

Stardi korraldaja ülesanded:

 • juhtida hobuste kogunemist paraadile;
 • aidata veterinaararsti stardieelses kontrollis;
 • kontrollida hobuste valjastust ja võistlejate võistluskõlbulikkust;
 • vajaduse korral aidata kohtunikekogu ühenduse pidamisel sõitjatega.

Talliterritooriumi valvur:

 • kontrollib hobustega ringi käimist tallide territooriumil;
 • jälgib üldist korda tallide territooriumil;
 • aitab veterinaararsti transpordivahendite ja varustuse korrasoleku kontrollil;
 • koostab teate õnnetuse kohta ja teeb kahjude arvestuse õnnetuse kohta kohe peale selle toimumist;
 • vajaduse korral aitab kohtunikekogu ühenduse pidamisel sõitjatega.

Valvesepp

 • kontrollida raudade kasutust;
 • informeerida vale rautuse kasutamisest kohtunikekogu

8. Diktor

Diktor allub kohtunikekogule ja töötab kohtunikekogu juhtnööride järgi.

9. Distantsikohtunikud

Distantsikohtunikud asuvad võistlusrajal kohtunikekogu poolt määratud kohtadel. Nad jälgivad, et võistlejad täidaksid võistlusmäärusi ja teatavad
määruste rikkumisest kohe kohtunikekogule.
Soovitav on distantsikohtunikel salvestada tegevus videokaameraga.

 

10. Võistluste korraldaja

Võistluste korraldaja koos abilistega võtab vastu kinnitused võistlejate osavõtu kohta ja teatab võimalikest kava muudatustest kohtunikekogule, kes
edastab need diktorile ja totalisaatori juhatajale.
Lisaks sellele talletab võistluste korraldaja hobuste tulemusedKorraldaja koostab võistluste programmi, jaotab hobused määrustepäraselt gruppidesse, vajaduse korral määrab handicap stardid ja loosib hobuste stardirajad. Korraldaja kontrollib, et hobusel ja sõitjal on võistlusõigus selles stardis, kuhu ta on kavas märgitud.Kui hobusel ei ole õigust stardis osaleda, peab korraldaja kohe võtma ühendust kohtunikekoguga olukorra selgitamiseks.

11. Hobuse identifitseerimine

Hobune identifitseeritakse hiljemalt 1 enne võistluste algust juhul kui tekib kahtlus hobuse vastavuses või kui hobune tuleb esmakordselt ETL poolt tunnustatud võistlustele. Identifitseerimise ajal ei tohi hobusel olla märgiste nägemist segavaid katteid või varustust. Identifitseerimata hobusest peab võistlustele ülesandja teatama ülesandmise ja registreerimise ajal. Korduv identifitseerimine teostatakse juhul, kui hobune pika vaheaja järel alustab uuesti võistlemist. Kahtluse korral võidakse keelata hobuse osalemine võistlustel. Iga võistlusregistrisse kantud või kandmiseks ülesantud hobuse omanik peab nõustuma, et tema hobust korduv identifitseeritakse. Kui omanik keeldub sellest, siis hobust ei registreerita või juba registreeritud hobune kustutatakse registrist või tõuraamatust. Identifitseeritud hobune kantakse võistlusregistrisse. Kui hiljem selgub, et hobuse identifitseerimisandmed ei lange kokku antud hobusega, võib ETL ära võtta hobuselt tema võidusumma. Otsuse võidusumma muutmise kohta teeb ETL juhatus eraldi.

12. Andmed välismaise hobuse kohta

Välismaise hobuse kohta, kes osaleb võistlustel Eestis, peab esitama ETL´ile hobuse tõutunnistuse (passi), sertifikaadi või hobuse kodumaa keskorganisatsiooni tunnistuse, milles on ära toodud hobuse värvus ja märgised ning vajalikud andmed võistluskava jaoks. Esimest korda Eestis võistlustel osalev välismaine hobune identifitseeritakse. Identifitseerija käsutuses peab olema tõend hobuse kodumaa keskorganisatsioonilt, milles on märgitud hobuse värvus ja märgised.

Võistlustel osalev välismaine hobune peab olema üles antud vähemalt üks tööpäev enne tavalist ülesandmispäeva.

13. Hobuse vanus

Võistlusregistrisse märgitud hobuse vanust arvestatakse tema sünniaasta 01. jaanuarist.

14. Hobuste võistlusgrupid ning võistlusõigus

Jõudluskontrolli võib läbi viia jagades hobused gruppidesse kasutades ühte või mitut alltoodud kriteeriumi:

14.1.Vanuse järgi:

 1. 2-aastased
  hobused
 2. 3-aastased
  hobused
 3. 3- ja
  4-aastased hobused
 4. 3-aastased
  ja vanemad hobused
 5. 4-aastased
  hobused
 6. 4-aastased
  ja vanemad hobused
 7. 5-aastased ja vanemad
  hobused.

2-aastaste hobuste võistlusõigus algab 1. juunil ja nad võistlevad oma
gruppides.
Kvalifikatsiooni jooks on lubatud alates 1.maist. Lubatud on ainult üks
start seitsme päeva jooksul ja ajavahemikul 01.06. – 31.12. kokku 14 starti.
Omaniku, treeneri ja ETL`i nõusolekul võib 2-aastane hobune osaleda ka 3-aastaste gruppides.

3-aastastele hobustele on lubatud 1 start päevas ning maksimaalselt 2 starti seitsme päeva jooksul, kuid mitte järgnevatel päevadel. Vanemate hobustega võivad koos startida vaid treeneri nõusolekul. 4-aastased ja vanemad hobused võivad päevas osaleda kahes stardis ning 7 päeva jooksul kolmes stardis. 

Mära võib võistelda 150 ööpäeva pärast varssumist või 90 ööpäeva peale varsa surma.

ETL võib piirata oma võistlustel rahvusvahelist osavõttu.

Võistlemisõigust ei ole:

 • üle 14 aasta vanusel täkul/ruunal;
 • üle 12 aasta vanusel märal;
 • hobusel, kes on tiine üle 120 ööpäeva;
 • varsaga märal;
 • lonkaval või muidu haigel hobusel;
 • välismaal registreeritud hobusel, kellele on antud võistluskeeld oma kodumaal või mujal;

14.2 võidetud auhinarahade järgi:

– aluseks võetakse kogu teenitud summa

– aluseks võetakse 5 viimase stardi auhinnarahade summad
14.3 Soo järgi gruppide moodustamine: 
– grupp märadele
– grupp täkkudele ja ruunadele

– grupp täkkudele.
14.4 Tõuraamatu järgi

– Eesti Soojavereliste Traavlite tõuraamatusse kantud hobustele

– Eesti Soojavereliste Traavlite tõuraamatusse A osasse kantud hobustele

– Eestis treeningus olevatele ja Eesti Soojavereliste Traavlite tõuraamatusse kantud hobustele

– tõuramaatu piiranguta.

 14.5 Hobuste rekordite järgi

-üldine rekord

-viimase aasta rekord

-viimase kahe aasta rekord

14.6  Hobuste esikohtade arvu järgi

15. Kvalifikatsioonistardid

Võistlusõiguse saamiseks peab hobune läbima kvalifikatsioonistardi vähemalt 2100 meetrisel distantsil voltstardist. Distants tuleb läbida vastavalt ETL`i poolt kinnitatud alljärgnevatele aegadele:

2 aastased hobused – 3.13,2 / 1.32,0

3 aastased hobused – 3.04,8 / 1.28,0

4 aastased ja vanemad hobused – 2.58,5 / 1.25,0

Kvalifikatsioonistardi tulemus kantakse hobuse Võistlusprotokolli

Halbade raja- ja ilmastikutingimuste korral võib võistluste korraldaja ETL’i loal muuta kvalifikatsiooni aegu, mis tuleneb eelnevalt teatavaks teha.

Kvalifikatsioonistardi peavad läbima hobused:

 • kes ei ole võistelnud;
 • kelle võistluspaus on üle 12 kuu;
 • kes kolm viimast starti on katkestanud või kes on diskvalifitseeritud;
 • kes on määratud kvalifikatsioonistarti kohtunikekogu poolt.

Vajadusel võib kohtunikekogu määrata hobusele võistlusõiguse tagastamiseks kvalifikatsioonistardi.

Kvalifikatsioonistarti ei loeta hobuse startide arvu ja sõitja statistika hulka. Omaniku või treeneri soovil võib hobune teha proovistardi (rutiinstardi), mida ei arvestata ametlikus statistikas. Proovistardi ebaõnnestumise korral ei kaota hobune võistlusõigust.

16. Võistluste klassifikatsioon, stardiviisid ja võistlusalad

Kõikidel võistlustel peab distantsi pikkuseks olema vähemalt 1600 meetrit, erandkorras võib korralda võistlusi lühemal distantsil, mille tulemust aga
ei fikseerita ega arvestata jõudluskontrollina, küll aga arvestatakse auhinnaraha

Totalisaatoriga võistlused

16.1.1. Totalisaatoriga võistlustel nõutakse:

 • hobuse võistlusõigust, mis on saadud kvalifikatsioonistardis;
 • sõitjalt sõiduluba.

16.1.2. Totalisaatoriga võistlustel peab olema:

 • mõõdetud ja kinnitatud võistlusrada;
 • hobuste eelnev registreerimine;
 • peakohtunik ja kohtunikekogu;
 • ajavõtt finishikaameraga;
 • rahalised preemiad.

16.1.3. Totalisaatoriga võistlustel fikseeritakse:

 • ametlikud tulemused;
 • Eesti ja hobuste rekordid;
 • hobuse start;
 • sõitja start;
 • hobuse diskvalifitseerimine.

Koos totalisaatoriga võistlustega on lubatud korraldada ka kvalifikatsioonistarte.

Stardiviisid

Händikäpstart

Hobused jaotatakse eri distantsidele 20 meetriste vahedega.

Hobuste distantsid määratakse:

 • hobuste rekordite või võidetud rahasummade järgi;
 • kava koostaja poolt, tema arvates hobuste tegelike võimete järgi.

Kava koostaja otsus protesteerimisele ei kuulu. Kasutatakse voltstarti.

Rühmastart

Kõik hobused stardivad samalt lähtepositsioonilt. Stardis võib osaleda kõige rohkem 12 hobust.

Kitsastel radadel kehtivad järgmised piirangud:

Kui esimesest reast stardib:

8 hobust, siis kokku 12

7 hobust, siis kokku 10

6 hobust, siis kokku 9

5 hobust, siis kokku 7

4 hobust, siis kokku 6.

Autostarti käsitletakse eraldi p.39.

 Võistlusvormid.

Rakendiga traav. Rakend peab vastama punktis 35 toodule.

Ratsatraav / monte

Ratsanikul peab olema ETL`i võistlusluba. Ratsaniku kaal koos varustusega peab olema vähemalt 60 kg. Piitsa pikkus võib olla maksimaalselt 85 cm ning
kannuste kasutamine on keelatud. 
Hobusel kasutatavad suulised peavad olema sellised, et hobune oleks sadulast käsitsi juhitav.

Amatöörsõitjate võistlused

VIP inimeste võistlused. Osaleda võivad tuntud inimesed, kellele antakse ühekordne sõiduluba ETL poolt.

Õpilasvõistlused – Osa võtavad sõitjaõpilased ja tallimehed. Osavõtuõiguse otsustab ETL.

Punktivõistlused – Sõitjad osalevad kahes või enamas stardis, kas samal päeval või järgnevatel võistlustel.

Eeljooksudega võistlused. Hobused jagatakse kahte või enamasse võimalikult võrdse võistlejate arvuga eeljooksu.

17. Võistluskava

Võistluste korraldaja koostab iga võistluse jaoks võistluskava. Võistluskava peab sisaldama järgnevat informatsiooni:

 • võistluste organiseerija;
 • võistluspäeval ametis olevad p.4 nimetatud ametiisikud;
 • võistlusnumbrite värv, jooksu distants, klass, auhinnad, andmed ja võistlusstatistika hobuse kohta.

18. Võistlusrada

Võistlused peetakse ringrajal, mille pikkus on tavaliselt 1000 meetrit ja laius vähemalt 16 meetrit. Raja pikkust mõõdetakse ühe meetri kauguselt raja
siseservast. Rada peab olema mõõdetud pädeva organisatsiooni poolt, kahtlusel korral nõutakse kordusmõõtmist. 
Raja siseserv peab olema selgelt püsivate märgistega märgistatud nii, et see oleks võistlejatele, kohtunikele ja mõõtjatele selgelt nähtav ning samaaegselt võistlejatele ohutu. Raja peab pealtvaatajatest eraldama piirdeaiaga. Kurvidesse ehitatakse vajadusel vähemalt 2 meetri kõrgused platvormid kurvikohtunikele. Kui publikut lastakse raja sisemisele poolele, peavad raja ületuskohad olema valvatavad.

19.Võistlusdistantsid

ETL`i poolt kinnitatud võistlusdistantsid on järgmised:

 • 1600 m – 2100 m
 • 2100 m – 3200 m

20. Auhinnarahad

Igas stardis peab vähemalt kolmele esimesele kohale olema rahaline auhind, mille suurus ja jaotus hobuste arvu järgi on märgitud kavas. Osalevate hobuste arvust sõltuvalt jagatakse rahalisi auhindu tavaliselt järgnevalt:

 • stardis 7 – 8 hobust, rahalisi auhindu vähemalt 4
 • stardis 9 – 10 hobust, rahalisi auhindu vähemalt 5
 • stardis 11 – 12 hobust, rahalisi auhindu vähemalt 6

21. Auhinnarahade summa

Hobuse auhinnarahade summa tuleneb registreeritud võistlustel võidetud auhinnarahadest ning rahalistest hooaja- ja eriauhindadest, millest pole
vähendatud osavõtumakse ega muid kulusid. 
Välismaal võidetud rahalised auhinnad ja seal jookstud rekordid kinnitatakse selle maa keskliidu kirjaliku teate alusel. Auhinnarahade arvutamisel võetakse aluseks U.E.T. iga-aastased kursid.Auhinnasummad märgitakse ETL`is hobuse võistlusandmetesse iga stardi kaupa ümardatult euroni

22. Hobuse rekordid

Hobuse rekord on tema parim kilomeetri aeg täpsusega 0,1 sekundit, mille ta on jooksnud Eestis või ametlikel võistlustel välismaal vähemalt 1600 meetri
distantsil.

Autostardiga jookstud rekordi juurde märgitakse “a”.

Voltstardiga jookstud rekordi juurde “v”.

Ratsatraavis/montes jookstud rekordi juurde “m”.

Kvalifikatsioonistardis jookstud aega hobuse ametlikuks rekordiks ei loeta.

23. Eesti rekord

Eesti rekordiks on Eestis registreeritud (EST märgisega) hobuse poolt võistlustel antud distantsil jookstud parim aeg.

Rekordid kinnitab ETL. 

Eesti rekordid registreeritakse:

 • 2-aastastele hobustele;
 • 3-aastastele hobustele;
 • 4-aastastele ja vanematele hobustele täkkude/ruunade ja märade lõikes eraldi distantsidel, mis on kinnitatud ETL`i poolt.

Eesti rekordiks loetakse totalisaatoriga võistlustel jookstud tulemused.

24. Sõiduluba

Igal traavivõistlustel osaleval sõitjal peab olema kehtiv sõiduluba. ETL`i sõiduloa taotleja peab olema vähemalt 14 aastane ja esitama samasuguse

tervisetõendi nagu autojuhti loa taotlemisel. Loa taotleja võtab osa kohustuslikust sõiduloa kursusest või tooma professionaalse treeneri käest soovituskirja. Lisaks peab ta vastama kirjalikult võistlusmääruste kohta esitatud küsimustele. Peale kirjaliku testi sooritamist demonstreerib ta hobuse käsitlemis-, rakendamis- ja juhtimisoskust. Kursuste edukal lõpetamisel antakse taotlejale vastav tunnistus. ETL on õigus nõuda kohtunike ettepanekul uut tervisetõendit või täiendavat

tervisekontrolli. Kui sõitja kasutab abivahendeid nägemise või kuulmise osas tavaelus, siis on tal kohustus kasutada neid samu vahendeid ka võistlustel osalemisel.

Sõiduluba kehtib 65-nda eluaastani. Peale seda võidakse sõiduluba pikendada veel 5 aastaks, kui sõitja esitab arstitõendi oma tervisliku seisundi kohta. Alates 70-ndast eluaastast on võimalik arsti loa esitamisel, sõiduluba pikendada veel ühe aasta kaupa. Sõiduluba kaotab kehtivuse, kui selle omanik ei ole 10 aasta jooksul

traavivõistlustel sõitjana osalenud. ETL`i juhatus võib välja antud sõiduloa annulleerida. Juhatuse poolt annulleeritud või kehtivuse kaotanud sõiduloa võib saada tagasi sõiduloa eksami uuesti sooritamisel.

Tingimused lubade saamiseks:

C- kategooria – vajalik sooritada eksamid, kaotab kehtivuse kui ei osale võistlustel 5 aasta jooksul, samuti on vajalik professionaalse treeneri soovituskiri.

B – kategooria vähemalt – 200 start eluaegselt, võistleb igal aastal 10 korda. Saab eluaegse õiguse kui on 100 või enam võitu.

A – kategooria vähemalt 700 starti, võistleb igal aastal vähemalt 30 korda. Saab eluaegse õiguse kui on 500 või enam võitu.

Amatöörsõitja on sõitja, kes ei teeni elatist traavlite sõitja või treenerina. Võib saada mistahes kategooria.

Professionaalne sõitja võib loobuda professionaali staatusest kui ta vastab 
amatöötsõitja staatusele.

Amatöörsõijtate võistlused on ainult amatööride, kes ei ole omanud 3 aastat professionaalse sõitja sõiduluba.

Treenerid:

D- kategooria – amatöörtreener – võib treenida ainult enda hobuseid, vajalik sooritada vastav eksam.

C- kategooria treener – noorem treener – vajalik sooritada eksam, peab olema olnud tööl professionaalse treeneri juures vähemalt 3 aastat või omama A–kategooria sõiduluba ning vajalik soovituskiri või tunnistus vastava koolituse läbimisest.

B- Kategooria – proff treener – kogemustega treener, olnud aktiivne treener viimased 5 aastat, omab piisavalt hobuseid treeningus ning võistlustel

A- kategooria proff treener – on olnud aktiivne professionaalne treener 5 viimast aastat, on olnud eelnevalt treeneriks vähemalt 6 kuud hobus(t)ele, kellel on suurtel auhindadel Eestis Derby, Kriteerium, Baby Race 1 võit või 3 korda esikolmikus või treeneriks hobus(t)ele, kes on saavutanud samu tulemusi välisriigis korraldatud võistlustele auhinnafondiga miinimum 10 000 Eurot.

25. Varjunimi ja juriidiline nimi

Kui juriidilisest isikust hobuseomanik soovib esineda varjunime all, peab ta ETL`ilt kirjalikult taotlema varjunime registreerimist. Varjunime taotluses näidatakse ära omaniku/omanike nimed ja aadressid ning varjunime kontaktandmed:
aadress ja vastutav esindaja. Juriidilise isiku taotlusel tuleb lisada asutuse registreerimisnumber, juriidiline aadress ja tema nimel tegutsema volitatud isikute nimed.

Varjunimi registreeritakse korraga viieks aastaks. Registreerimine ja muudatuste sisseviimine on tasulised. Varjunime kasutamine ning juriidilise isiku nimel võistlustel osalemine on enne ETL`is registreerimist keelatud.

26. Hobuse registreerimine võistlustele ja sõitja valik

26.1 Hobuse registreerimine võistlusteks. Hobuse võistlusteks registreerimise eest on vastutav tema treener või treeneri äraolekul hobuse omanik. 

Registreerija esitab hobuse kohta nõutavad andmed ning sõiduloaga sõitja nime ja vastutab, et:

 • hobune on terve;
 • hobune on võistlusvormis;
 • esitatud hobuse andmed on õiged;
 • võistlustesse puutuv info on õige:
 • hobune on korrektselt vaktsineeritud vastavalt võistlusreeglitele;
 • hobuse ravimisel on jälgitud ETL dopingureegleid
 • kõik raviandmed on kantud ravikaardile ning pole rikutud ETL keelatud ainete ja keeluaegade reeglit

Hobuse treener kinnitab võistlusteks registreeritud võistleja osavõtu ning vastutab tema osalemise eest.

Võistlustele registreerimine toimub ainult kirjalikult info@hipodroom teel.

Registreerimis- või sellele järgneval päeval parandatud rekordi ja stardisumma muutumist arvesse ei võeta.

26.2 Sõitja valik.

Sõitja ei tohi võistelda teise isiku hobusega enda hobuse või oma lähedase sugulase hobuse vastu juhul kui hobune on treeningus teise treeneri juures.

Kui stardis on mitu sellist hobust, kes osaliselt kuuluvad sõitjale, peab sõitja võistlema selle hobusega, kellest talle kuulub suurem osa. Osaliselt sõitjale kuuluva hobuse all mõistetakse ka äriühingu hobust, milles sõitja omab üle 10%. Treener ei tohi võistelda kellegi teise treenitud hobusega enda treenitud hobuse vastu.

Renditud/liistud hobune on võrreldav enda omandis oleva hobusega. Sõitjavaliku kitsendused ei kehti punktivõistlustel


26.3 Aastal 2020 ja hiljem sündinud hobused
peavad olema vaktsineeritud gripi vastu järgnevalt:

 

Baasvaktsineerimine gripi vastu
koosneb kolmest osast:

 

I baasvaktsineerimine

II baavaktsineerimine 21-60 päeva
jooksul pärast I baasvaktsineerimist

III baasvaktsineerimine tuleb teha
120-180 päeva jooksul pärast II baasvaktsineerimist

 

Pärast kolme baasvaktsineerimist järgneb iga-aastane kordusvaktsineerimine. Kui iga-aastast korduv vaktsineerimist ei tehta, lõpeb hobuse võistlusõigus 12 kuud pärast eelmist vaktsineerimist.

 

Kui vaktsineerimiste vahe on alates 01.01.2021 üle 12 kuu, alustatakse hobuse vaktsineerimist uuest baasvaktsineerimise süsteemist. Hobuse võistlusõigus taastub peale II baasvaktsineerimise tegemist.

 

26.4 Kui hobuse passis on puudulikud andmed vaktsineerimise kohta, või seda ei ole võimalik muul moel tõendada, siis määratakse karistus vastavalt
karistusmäärustikule.

 

26.5 Kui hobuse vaktsineerimisest on võistluse päevaks möödunud vähem 5 ööpäeva ei saa ta võistlustel osaleda ning hobuse treenerile määratakse karistus vastavalt karistusmäärustikule.

 

27.Hobuste võistlemine välismaal

Pärast võistlusi välismaal peab ETL’i teavitama võistlustulemustest 

28.Registreerimise muutmine või tühistamine

Pärast registreerimisaja lõppu ei tohi teha muudatusi registreeritud andmetes, välja arvatud formaalsete vigade parandamine.

Registreerimist ei saa tühistada, välja arvatud juhul, kui:

 • enne võistlusi esitatakse kindlaid tõendeid hobuse valesti registreerimise kohta;
 • hobusel mingil muul põhjusel ei ole õigust osaleda võistlustel.

29.Võistlustest eemale jäämine mõjuval põhjusel

Kui hobune on võistlustele registreeritud, peab ta sellel osalema, kui hiljem osavõtu kontrollil ei esitata eemalejäämise kohta mõjuvat põhjust.

Eemale jäämise mõjuvaks põhjuseks on:

 • sõitja või hobuse haigestumine;
 • ravimite kasutamisest tingitud karantiini aeg;
 • probleemid transpordivahendiga teel võistlustele.

Eemale jäämisest võib teatada ainult hobuse vastutav treener. Teate eemale jäämisest peab edastama võistluste korraldajale kohe, kui eemale jäämine on
kindel. 
Juhul kui hobune on registreeritud võistlustele, kuid ei stardi, peab esitama tõendi või seletuskirja võistluste korraldajale. Mahavõetud hobusele rakendub 5 (päevane) võistluskeeld. Keeld hakkab kehtima võistluspäevast. Erandina on võimalik 5 (päevast) võistluskeeldu lühendada 2 (kahe) päeva võrra veterinaararsti tõendi alusel, kui tegu on suurvõistlustega või suurvõistluste eeljooksuga.

30.Võistluste ärajätmine mõjuval põhjusel

Võistluste korraldajal on õigus võistlused ära jätta ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu, millest peab ka koheselt informeerima võistlejaid.

Võistlused peab ära jätma, kui külma on alla –20° C.  Võistluste korraldaja ja veterinaararst otsustavad võistluste ärajätmise hiljemalt 1 tund enne võistluste algust.

Võistlejail on õigus veterinaararsti nõusolekul võistlustest eemale jääda, kui õhutemperatuur võistlusterritooriumil langeb alla –15 kuni –20° C või kui
olukord rajal ohustab hobuse tervist. Eemalejäämisest raja- või ilmastikuolude tõttu peab teatama võistluste korraldajale.

31. Kinnitus osavõtu kohta

Hobuse võistlusandmeid peab kontrollima ning stardis osalemise kinnitama vähemalt tund aega enne hobuse esimest starti. Võistlustele registreeritud hobuse eemalejäämisest või sõitja vahetusest peab teatama võistluste korraldajale nii kiiresti kui võimalik. Kõik need hobused, kellede kohta ei ole teatatud muudatustest, võistlevad nii nagu kavas on üles antud. Hiljem kui tund aega enne hobuse esimest starti tohib kavas olevaid andmeid muuta ainult mõjuval põhjusel ning kohtunikekogu loal. Kui kohtunikekogult luba ei ole, peab võistleja osalema kinnitatud kava alusel. Hobune peab võistlema selles stardis, millisesse ta on kavas märgitud. Kui enne starti ilmneb, et hobune on valesti registreeritud või tal ei ole õigust selles stardis osaleda, tuleb sellest teatada võistluste sekretärile, kes viib

sisse paranduse ja informeerib sellest publikut. Eriti mõjuval põhjusel võib kavas märgitud sõitjat vahetada peakohtuniku või kohtunikekogu loal. Kui korraldaja on hobuse võistlusteks registreerimise protsessis teinud vea, mis takistab hobusel reeglite kohaselt osalemast, hüvitatakse asjaomase hobuse omanikule või valdajale üldreeglina selle jooksu neljanda koha auhinnasuurune hüvitis. Antud hüvitist hobuse võidusummale ei lisata.

32. Võistlusriietus

Kohustuslikud on puhas võistlusriietus, kiiver, turvavest ja valged püksid. Võistlusriietus võib olla kas sõitja või omaniku tunnustega. Eri sõitjate või omanike värvid peavad üksteisest märgatavalt erinema. Võistlusriietuse reklaamid ei tohi olla vastuolus seaduste ja heade kommetega. Sõiduloa omanik peab hoolitsema, et tema kehtivad võistlusriietuse- ja kiivri värvid oleks registreeritud ETL´s. Võistlejatel on keelatud võistlusriietuses viibida pealtvaatajatele määratud territooriumil.

33. Alkoholi ja narkootikumide tarvitamisest

Alkoholijoobes võistlusajal võistlusterritooriumil viibivat võistlejat karistatakse automaatselt võistluskeeluga 3-6 kuud, võistluskeelu pikkus oleneb
alkoholisisaldusest veres promillides. 
Uimastite mõju all võistlusajal võistlusterritooriumil viibivat võistlejat karistatakse võistluskeeluga, mille kestvuse määrab ETL`i juhtkond.

0,2-0,49 promilli – sõidukeeld võistluspäeval ja rahatrahv

0,5-1,0 promilli – võistluskeed 3 kuud

Üle 1,0 promilli või alkomeetri testist keeldumine – võistluskeeld 6 kuud  

Kohtunikekogul on õigus sõitja võistlustelt kõrvaldada, kui tekib kahtlus, et sõitja on kasutanud alkoholi või uimasteid. Võistlusterritooriumil joobes ning pahandusi tekitav isik eemaldatakse territooriumilt. Kui sellisel isikul on sõiduluba, määratakse talle võistluskeeld vähemalt üheks kuuks. Kohtunikekogu võib võistluspäeval võistlejate hulgas teha alkoholi tarvitamise pistelist kontrolli.

34. Doping, ravimid ja karistused

Dopingu kasutamine on keelatud. Normaalsed suu kaudu antavad toiduained on lubatud. Dopingu kasutamine tähendab võistlushetkel hobuse võimete mõjutamist või mõjutada üritamist ükskõik millise ergutava, rahustava, tugevdava, nõrgendava, valu tekitava või põletiku tunnuseid leevendava keemilise aine, ravimi või

meetodi abil. Samuti loetakse dopinguks hobuse kehaosade välist füüsikalist mõjutamist (n:külma või kuumaga) enne võistlusi. Kõikide ravimite ja keemiliste ainete manustamine süstimise ja tilgutite abil, pulbritena ja tablettidena sissevõtmise teel või mõnel muul moel on keelatud neli ööpäeva (96 tundi) enne võistlust või ka tulenevalt ravimi toime kestvusest veterinaari poolt määratud pikema aja jooksul. Võistluste ajal/eel/järel ei tohi hobuselt võetud vere-, uriini- või

muudest proovidest leiduda organismile võõraid ravimijääke (0 –variant). Ravimijääke ei tohi olla sõltumata sellest, kas need mõjutasid või ei mõjutanud
hobuse sooritusvõimet. Tulenevalt sellest, peavad vaktsineerimine ja muud vastavad toimingud olema tehtud aegsasti. Mõnedele looduses leiduvatele ja
hobuse organismis olevatele ainetele on kehtestatud piirmäär, mida ei tohi ületada. 

Täiseti keelatud ravimid ja meetodid:

– anaboolsed steroidid

– kasvuhormoonid

– muud ravimid, mis on seadustega keelatud kasutada

– vereülekanne ja muu kunstlik püüd mõjutada hobuse sooritust

– raviaineid sisaldav implantaat

– närvide läbilõikamine või muu püsivalt valuaistinguid mõjutav keemiline,
füüsikaline või kirurgiline meetod

– radioaktiivne implantaat; väliskülaline või imporditud hobune saab
võistleda kui tema implantaadi kiirgustase ei ületa taustkiirguse taset.

Hobuse ravimiseks või haiguse ennetamiseks võib kasutada hobusele mõeldud ravimeid / vaktsiine.

Kui hobust ravitakse, siis selleks kasutatud retseptiravimid peavad olema vetarsti poolt määratud/antud. Hobuse vastutav treener peab jälgima vastavaid
reegleid/seadusi ja kinni pidama ravimite toimest tulenevast või vetarsti poolt määratud võistluste keeluajast. 
Kõik hobuse ravimisega seotud toimingud peavad olema kirjalikult talletatud ravimite raamatupidamises ja vajadusel kontrollitavad. Ravimid ja nende manustamiseks mõeldud vahendid peavad olema suletud

hoiukohas. Hobuse vastutav treener on vastutav ravimite ja nende manustamiseks mõeldud vahendite kohase säilitamise eest. ETLi poolt määratud vastutaval isikul on õigus kontrollida ravimite säilitamise kohti ja ravikaarti.

 

34.1 Hobuse vastutav treener (edaspidi treener) või tema poolt volitatud isik, kes on vähemalt 18-aastane, on kohustatud hobuse esitama võistluse veterinaararstile kontrollimiseks niipea, kui kohtunike kogu, veterinaararst või mõlemad on proovivõtu otsuse teinud. Proove võib võtta enne võistlust kui ka pärast võistlust. Hobuse treener või tema poolt volitatud isik peab abistama veterinaararsti proovide võtmisel ja kohal olema kogu proovivõtuprotsessi vältel. Proovi võtmisest keeldumist loetakse keelatud aine või meetodi kasutamiseks. Minimaalne karistus treenerile on 6 kuud võistluskeeldu. 

Keelatud ainete kasutamist võib jälgida ja proove võib võtta ka võistlusvälisel ajal. Võistlejale võib määrata kontrollija/järelvaataja kuni 24 tundi enne võistluskuupäeva. kontrollija/järelvaataja võidakse määrata hobuse tavapärasesse treeningtalli või võidakse nõuda, et treener toimetaks hobuse korraldaja poolt kontrollimiseks määratud kohta.

34.2 Karistused.

Karistuste tabel – aine+võistluskeeld

(Karistused käesoleva paragrahvi sätete rikkumise eest määrab karistuse ETL juhatus)

Maksimaalne karistus treenerile ravireeglite rikkumise eest on eluaegne võistluskeeld. Võitluskeeld tähendab ka seda, et ta ei saa töötada/tegutseda hobuste treenerina. Hobune, kelle dopinguproov on positiivne, on võistluskeelus seni, kuni ETL juhatus on asja arutanud. 

Dopingproovist keeldumine

Võidetud auhind tuleb korraldajale tagastada 14 päeva jooksul pärast karistuse määramist. Kui auhinda ei tagastata, jätkub võistluskeeld kuni auhinna tagastamiseni. Tagastatud auhinnaraha ei võeta hobuse võidetud kogusummas arvesse. Kui hobuse dopinguproovis tuvastatakse anaboolseid steroide või kasvuhormoone, on ta võistlus- ja aretuskeelus vähemalt kaheks aastaks. Vaatlusalune hobune peab enne järgmist võistlust andma negatiivse testi tulemuse.

35. Hobuse varustus

Vastavalt loomakaitse seadustele on loomadele tarbetu valu tekitamine keelatud. Hobuste rakmed ja valjad peavad vastama nõuetele. Varustuse
korrasoleku eest vastutavad treener ja sõitja. Varustuse korrasolekut kontrollivad veterinaararst ja stardi korraldaja
ning valvesepp. 

Käru ratastel peab kasutama rattakaitseid.

Sõitja vastutab võistlusnumbri õigsuse eest.

Keelatud varustus:

 • hobusele valutegevad suulised;
 • ogad ohjades ja peavardas;
 • elektripiits;
 • kärud, millel on liiga suur vahe ratta ja kahvli vahel;
 • kärud laiusega üle 170 cm, soovitatav käru laius on 150-155 cm;
 • piits pikkusega üle 125 cm ning kaaluga üle 120 grammi. Piits, mille materjaliks on metalltraat.
 • Ratsatraavis piits pikkusega üle 85 cm
 • teki kasutamine paraadil;

Kontrollitav varustus, mille veterinaararst võib ära keelata:

 • liiga pingul obersek;
 • liiga pingul martingal;
 • liiga pingul keeleside. Keelesidet võib kontrollida peale jooksu;
 • suurauad;
 • toru lõua all.

Ohjad peavad olema kinnitatud suuliste rõngastesse;

Treeningkäru on lubatud soojendusel.

 

2-aastased hobused peavad võistlema raudadega. Ilma raudeta võistlemise korral hobune diskvalfitseeritakse ning treenerile määratakse rahatrahv.

3-aastased ja vanemad võivad startida ilma raudateta. Juhul, kui hobusel tekib raudateta sõitmise korral vigastus, siis järgneb treenerile rahatrahv ja hobusele võistluskeeld.

 

36. Osalejate paraad

Enne igat starti toimub võistlusnumbrite järjekorras osalejate paraad, kus kerges traavis möödutakse kohtunikekogust. Paraadil sõitjad tervitavad
kohtunikekogu peapöördega. 
Üks minut enne paraadi peavad võistlejad kogunema korraldaja poolt määratud kohta – tallikurvis (300-400m enne finišijoont) Pärast paraadi ei tohi ilma starteri või stardi korraldaja loata hobused mõjuva põhjuseta rajalt lahkuda. Obersek võib paraadi ajal olla nii kinni kui lahti.

37. Stardiks valmistumine

Võistlusterritooriumil ei tohi hobust loovutada purjus isikule. Võistluste ajal võib võistlusrajal hobust soojendada ainult isik, kellel on kehtiv sõiduluba, võistlusriietus, kiiver ja turvavest. Kiiret soojendussõitu tuleb teha võistlussuunas raja keskmest seespool, muud aeglased soojendussõidud vastupidises suunas raja välisservas. Võimalike rikkumiste eest stardiks valmistumisel vastutab hobuse treener. Peale starti kutsumist peavad sõitjad kohe kogunema stardipaiga lähedusse

ning täitma starteri või tema abiliste korraldusi. Seejärel võtavad sõitjad stardipaigal vastavalt stardinumbrile oma kohad sisse. Sõitja vastutab ise, et ta stardib õigelt stardikohalt. Sõitjat võib karistada, kui tema hilinemise tõttu start viibib. Kui enne starti on näha, et hobuse allumatuse tõttu start hilineb, võib

starter teha kohtunikekogule ettepaneku hobuse stardist mahavõtmiseks. Hobuse mitteallumise korral võib ka sõitja ise teha sellise ettepaneku.

Hobuse stardist mahavõtmise korral peab kohtunikekogu sellest kohe teatama publikule ja totalisaatori juhatajale. Stardist mahavõetud hobusele tehtud
panused makstakse mängijatele tagasi. 
Starteri loal võib voltstardis hobuse talutamiseks kasutada jalgsi olevat abistajat, kuid samas tuleb jälgida, et ei segataks teisi võistlejaid. Käsu “valmis” peale tuleb abistajal võistlusrajalt lahkuda. Abistajaks võib olla vähemalt 16- aastane isik, kellel peavad olema sobivad jalanõud, kaitsekiiver ja turvavest. Peale diktori kuulutamist “ 2 minutit stardini,” tohivad rajal olla ainult selles jooksus osalevad hobused.

38. Voltstart

Voltstardis handikapiga on stardiliinid 20-meetriste vahedega. Erinevate 20-meetriste stardiliinide vahed moodustavad stardiruudud nii, et:

 • 0 – 20 meetrit I stardiruut;
 • 20 – 40 meetrit II stardiruut;
 • 40 – 60 meetrit III stardiruut;
 • 60 – 80 meetrit IV stardiruut.

Volti juhib esimese stardiruudu esimene hobune. Volti sõitmisel tuleb kasutada kogu stardiruudu ala. Volti sõitmisel ei tohi häirida ega takistada kaasvõistlejaid. 

Abistarterid annavad hobuste stardiks valmisolekust peastarterile märku lipu tõstmisega. Kui kõik on valmis, annab peastarter kohtunikele valmisoleku
märguande. 
Stardieelsed käsklused on: “valmis – üks – kaks – sõida” ning need antakse järgnevate vahedega:

– “valmis – üks” 10 sekundit;

– “üks – kaks” 5 sekundit;

– “kaks – sõida” 1,8 – 2 sekundit.

Diktor annab käskluse “valmis” volti juhtiva hobuse jõudmisel selle käskluse andmiseks eeldatud kohta. Käskluse “kaks” ajaks peavad hobused olema võistlussuunas numbrite järgi rivis. Kui käskluse “sõida” ajal mõni hobune segab kaasvõistlejat või sulgeb tema võistlusraja, antakse kordusstart.

Kui mõni hobune ületab stardiliini enne käsklust “sõida” ning saavutab sellega märgatava edu kaasvõistlejate ees, antakse kordusstart.

Kui voltstardis on alustatud stardieelsete käskluste lugemist ning start on määruste pärane, siis seejärel katkestanud hobusele totalisaatori panuseid
tagasi ei maksta. 
Ka rühmastardi võib anda voltstardina, kui autostart ei ole võimalik.

39. Autostart

Stardiauto alustab liikumist umbes 300-500 meetrit enne stardijoont. Hobuste lähenedes alustab stardiauto aeglaselt liikumist ning kogub hobused enda taha. 100 meetrit enne stardiliini peavad hobused olema oma kohtadel stardiauto taga. Stardiauto suurendab sujuvalt kiirust ning stardi-liini kohal teeb järsu kiirenduse ja lahkub võimalikult kiiresti rajalt. Momendist, kui hobune on võtnud sisse oma koha stardiauto taga, loetakse ta jooksust osavõtnuks ning talle tehtud panuseid ei tagastata. Start kutsutakse starteri või kohtunikekogu käsul tagasi, kui:

 • tekib avariiohtlik või muu ebaselge olukord;
 • keegi sõidab stardiauto tiibadest mööda;
 • keegi sulgeb teisel võistlusraja.

Ebaühtlases tempos stardiautole lähenemine ja stardiautost mahajäämine võivad põhjustada stardi kordamise või sõitja karistamise. Stardi tagasikutsumisest antakse stardiautost arusaadavalt märku. Autostardis stardivad hobused ühes või kahes reas. Esimese rea hobuste arvu määrab korraldaja.

Kui esireast stardib 8 hobust on tagarea hobuste stardipositsioonid järgnevad:

 • number 9 valib raja hobuse nr. 1 või 2 taga;
 • number 10 valib raja hobuse nr. 3 või 4 taga;
 • number 11 valib raja hobuse nr. 5 või 6 taga;
 • number 12 valib raja hobuse nr. 7 või 8 taga.

Kui tagareast stardib ainult üks hobune, võib ta vabalt valida stardiraja. Kui esireast jääb välja hobuseid, liiguvad teised esireahobused vasakule, täites väljajäänud hobuste kohad ning üksik tagareahobune võib minna esiritta vabale kohale. Kui hobune ei allu sõitjale, võivad kohtunikud ta jooksust maha võtta. Ka

sõitja ise võib paluda raskestijuhitava hobuse mahavõtmist. Jooksu algusest annab starter ajavõtjatele lipuga märku. Stardiautot kasutatakse, kui rajatingimused seda võimaldavad. Vajadusel võib peale paraadi teha autoga ka proovistardi. Autostardiks loetakse ka starti, kui tehnilistel põhjustel ei saa autot stardis kasutada.

Nii autoga kui ilma autota stardis ei tohi stardirada muuta enne stardijoont. Kui autot ei ole, võib stardikiirendust alustada kollase lipu juurest.

40. Jooksu toimumine, tagasikutsumine või katkestamine

40.1 Kui starteri või kohtunikekogu märguandel starti tagasi ei kutsuta, loetakse start toimunuks ning proteste selle kohta ei esitata. 

40.2 Õnnetuse, muu segaduse või ohtliku olukorra puhul võib kohtunikekogu jooksu tagasi kutsuda ning starti korrata, kui jooksu juhtiv hobune tagasi kutsumise hetkeks on jõudnud läbida alla poole distantsist kuid mitte üle 1200 meetri. Tagasikutsutud jooksu kordamisel võivad osaleda ka enne katkestanud või diskvalifitseeritud hobused. Tagasikutsutud jooksu kordamisel peab hobustele andma piisava taastumisaja – vähemalt 30 sekundit iga 100 jookstud meetri kohta.

40.3 Õnnetuse või ohtliku olukorra puhul, kui jooksu juhtiv hobune on jõudnud läbida üle poole distantsist või üle 1200 meetri, on kohtunikekogul õigus jooks katkestada. Katkestatud jooks loetakse mittetoimunuks ning kõik kihlvedude panused makstakse tagasi. Katkestatud jooksu kordamise otsustab kohtunikekogu koos veterinaararstiga. Kui katkestatud jooksu korratakse samal päeval, saavad selles osaleda kõik katkestatud stardis olnud hobused, sõltumata nende varasemast katkestamisest või diskvalifitseerimisest.

41. Ajavõtt

Ajavõtt algab, kui:

 • voltstardis antakse käsklus “sõida”;
 • autostardis esimese hobuse nina ületab stardiliini;
 • rühmastardis esimese hobuse nina ületab stardiliini.

Ajavõtt ning hobuse jooks lõpevad, kui hobuse nina ületab finišhijoone. Võrdse tulemusega lõpeb jooks nendele hobustele, kelle vahel ei ole võimalik lõppjärjestust selgitada. Punktivõistlus lõpeb kahe või enama hobuse vahel võrdse tulemusega, kui neile fikseeritakse sama aeg. Võitja aega peab võtma kolme stopperiga või finishi kaameraga. Teiste hobuste ajavõtu määrab finishikohtunik. Ajavõtmisel kahe või kolme stopperiga on lõppajaks saadud aegade keskmine.

Finišhikaamerat kasutades peab kontrollima, et see on võitjale fikseerinud õige aja. Finišhijärjekord otsustatakse finišhikaamera järgi. Ebaselge kujutise korral või kui lõppjärjestus ei ole selgelt arusaadav, on kehtiv kohtunikekogule esitatud ning selle esimehe poolt kinnitatud lõppjärjestus. Kinnitatud lõppjärjestus ei kuulu protesteerimisele.

42. Ajaületus

Ajaületust arvestatakse võitja hobuse tulemusest järgnevalt:

42.1. 1600 kuni 2400 meetri distantsil kaotab hobune koguajast võitjale üle 12 sekundi.

42.2. 2400 kuni 3200 meetri distantsil kaotab hobune koguajast võitjale üle 13 sekundi.

Aja ületanud hobune kaotab auhinna ning ei saa osaleda finaalis. Ajaületuse tõttu diskvalifitseerimine ei mõjuta totalisaatori tulemust.

Ajaületust ei arvestata, kui hobune mahub oma vanusegrupi kvalifikatsiooni aja normidesse. Suurte auhindade (Derby, Kriteerium, Baby Race) poolfinaalides või eeljooksudes ning finaalides jääb ajaületuse reegel kehtima.

43. Sõiduaktiivsus

Hobusega peab üritama võitu või parimat võimalikku kohta kuni finishini, kui just hobune ei ole selgelt väsinud, galopi või mõnel muul põhjusel jäänud
eessõitvatest otsustavalt kaugele. 
Kui hobuse võistlussooritus erineb märgatavalt normaalsest, selgitab kohtunikekogu põhjused ning vajadusel võtab sõitjalt seletuse. Antud seletus tuleb lühidalt lisada võistlusprotokolli. Kohtunikekogu võib antud seletuse heaks kiita, kuid mitteheakskiidu korral peab ta saatma seletuse koos kommentaariga ETL`i arutamiseks. Hobuse võistluskõlbmatuks osutumisel määrab kohtunikekogu talle kvalifikatsioonistardi.

44. Karjumine, piitsa kasutamine ja keelatud sõiduviis

Karjumine, müra tekitamine ning piitsa väär kasutamine on keelatud. Piitsa peab hoidma koos ohjadega ühes käes, sõidusuunas ning seespool käruaisa. Piitsa tohib kasutada ainult randmeliigutusega ilma õlavart tõstmata. Piitsaga ei tohi lüüa vastu käru, numbrit, rattakaitset ja rakmeid ning sellega ei tohi segada kaasvõistlejaid. Jooksu ajal tohib ohjad ühte kätte võtta ainult avariiohu korral. Kui sõitja võtab ohjad ühte kätte ning lööb hobust vaba käega, järgneb võistluskeeld. Piitsa kasutamist peale jooksu, jooksu katkestamist või diskvalifitseerimist karistatakse võistluskeeluga väljaarvatud juhul, kui ei ole tegemist avariiohu vältimisega. Keelatud on hobuse löömine hüppe ajal. Keelatud sõiduviisiks loetakse liigset piitsa kasutamist, ohjadest rebimist.

45. Juhised sõiduajaks

Sõitma peab mööda kindlat sõidurada. Jooksu ajal sõitja ei tohi:

 • sõidurajavahetamisega, kitsendamisega või muul viisil segada, pidurdada või hoida kinni kaasvõistlejaid;
 • jätta teise võistleja kasuks rada vabaks või muul moel anda teisele võistlejale soodsamaid võistlustingimusi;
 • muuta sõidurada, mis tal oli viimase kurvi lõpus, juhul kui lõpusirgel ei ole ees teist võistlejat tema kiirust pidurdamas või kui ta galopeerides häirib teisi kaasvõistlejaid; 
 • sundida kaasvõistlejaid karjumisega või muul moel muutma oma sõidurada;
 • ületada tahtlikult raja piirjooni;
 • siirduda väsinud hobusega siserajale;
 • tekitada liiga järsu pidurdamisega avariiohtlikku olukorda.

Juhtpositsioonil oleva hobusega tuleb sõita nii, et vasem käruratas on raja siseservale lähemal kui pool käru laiust. Kohtunikekogu võib sõiduraja või
ilmastikutingimustest olenevalt anda korralduse siseraja kasutamata jätmise kohta. 
Kui möödumiseks on piisavalt ruumi ning sellega ei segata kaasvõistlejaid,

võib eesjooksvast hobusest mööduda nii seest- kui väljastpoolt. Tahtlikult kaasvõistlejale edu andmine on karistatav. Et kohtunikel oleks võimalik sõitjatega ühendust võtta, peavad nad peale jooksu jääma vähemalt 15 minutiks võistlusterritooriumile. Kui sõitja kukub jooksu ajal kärult, hobuse jooks annulleeritakse.

Peale finišit peab kiirust 100 meetri jooksul sujuvalt vähendama, järsk pidurdamine on keelatud. Võistleja suletud rajalt vabale rajale siirdumine on murdmine, kui sellega kaasneb ühe või mitme kaasvõistleja segamine. Murdmise teostanud sõitjat karistatakse alati võistluskeeluga. Kohtunikekogu diskvalifitseerib hobuse jooksu, kui sõitja on murdmisega oluliselt mõjutanud jooksu tulemust.

46. Hobuse diskvalifitseerimine

Hobune peab jooksma puhast traavi. Hobune, kes jooksu ajal läheb galopile, küliskäigule või jookseb ebapuhast traavi, tuleb kohe viia tagasi puhtale traavile. Hobune on käsitletav nii, et ta ei põhjustaks ohtlikku olukorda. Kui hobune jooksus korduvalt läbib galopis, küliskäigus või ebapuhta traaviga kokku üle 150 meetri võikorraga üle 100 meetri, siis tema jooks diskvalifitseeritakse. Suurim lubatud galoppide arv on kaks, kolmanda galopiga hobune diskvalifitseeritakse.

Traavile viimiseks peab galopeeriva hobuse juhtima välisrajale kohe, kui seda on võimalik teha kaasvõistlejaid segamata. Kui see ei ole võimalik, peab võistleja kiirust vähendamata hoidma oma rada nii, et ei segaks tagant tulijaid. Galopeerivat hobust ei tohi kunagi keerata sissepoole, kui see just ei ole vajalik ohtliku olukorra vältimiseks. Hobune diskvalifitseeritakse jooksust alati, kui ta:

 • galopi või küliskäigu ajal saab võrreldes teiste hobustega edumaad. Edumaaks ei loeta seda, kui hobune jätkab teistele raja vabastamiseks galoppi nii, et
  jääb peale traavile viimist selgelt ebasoodsamale positsioonile;
 • galopib distantsi viimasel 100-l meetril 
 • Kui hobuse kõik neli jalga on ületanud raja piirjoone/märgised v.a. juhul, kui kõnealune manööver on sooritatud avarii vältimiseks, jääb seisma, läheb
  sammule või lahkub rajalt.

Diskvalifitseerimisest kuulnud sõitja peab kohe sõidu katkestama ning lahkuma rajalt, välja arvatud hobuse diskvalifitseerimisel finishisirgel, kui
hobune peab alati sõitma finishini. 
Diskvalifitseeritud võistleja peab rajalt lahkuma nii, et see ei segaks teisi võistlejaid. Diskvalifitseerimine või karistuse määramine protesteerimisele ei kuulu.

46.1 Vale käik / ebapuhas traav.

Kui hobune jookseb vales käigus /ebapuhtas traavis, teatatakse sellest hobuse treenerile kas suuliselt või kirjalikult. Hobuse võib määrata enne järgmist võistlust veterinaarsesse kontrolli, kui tekib kahtlus, et ta ei ole võistluskorras. Sellise otsuse teeb veterinaar koos kohtunike koguga.

47. Vastulause esitamine

Vastulause määrustevastase sõidu kohta võib teha ainult jooksus osalenud hobuse sõitja. Vastulause tehakse kohtunikekogule kohe peale jooksu lõppemist
ja enne rajalt lahkumist finišis piitsa või käe tõstmisega või lähema mobiiltelefoniga. 
Hiljem tehtud vastulauseid ei arvestata. Kui vastulause mõjutab

totalisaatori tulemusi, peab sellest kohe teatama publikule. Kui esitatud vastulauset ei arvestata või, kui hobune esitatud vastulause tõttu diskvalifitseeritakse, siis need otsused edasikaebamisele ei kuulu. Vastulause esitaja peab tõestama oma väite. Vastulause esitamisest tuleneva karistuse võib ettenähtud korras edasi kaevata.

Kohtunikekogu peab uurima igat talle esitatud määruste rikkumist olenemata sellest, kas vastulause on esitatud või ei.

48. Karistused

Karistuse suurused ja rikkumise kirjeldused on reguleeritud eraldi Karistusmäärustikuga.

Antud võistlusmääruste rikkumistest peavad kõik võistluste ametiisikud informeerima kohtunikekogu. Võistluste ajal võistlusterritooriumil toimunud määruste rikkumiste eest määrab karistused kohtunikekogu. ETL`i juhtkond käsitleb kohtunikekogu puudutavaid küsimusi ning tal on samuti õigus muuta või tühistada karistus eeldades, et sellel on edasikaebuseõigus. Võistlejat karistatakse määruste rikkumise eest. Põhimõtteks on, et karistusaste suureneb vastavalt määruste rikkumise kordumise ning rikkumise raskusastmega.

Kohtunikekogu võib määrata järgnevaid karistusi:

B. Hoiatus

Hoiatus tehakse võistlejale sellise kerge määruste rikkumise eest, millega ei tekitata eeliseid või kahju endale, teistele võistlejatele, võistluste korraldajatele või mis ei puuduta hobust.

C. Trahv

Trahv määratakse võistlejale tõsise määruste rikkumise eest, millega tekitatakse eeliseid või kahju endale, teistele võistlejatele, võistluste korraldajatele või mis puudutavad hobust.

Võistlustest eemalejäämisel mõjuva põhjuseta , määratakse hobuse võistlemise eest vastutavale isikule trahv eemalejäädud jooksu II koha auhinnaraha suurusega.

D. Võistluskeeld

Võistluskeeld määratakse võistlejale eriti tõsise määruste rikkumise eest, millega tekitatakse eeliseid või kahju endale, teistele võistlejatele, võistluste korraldajatele või mis puudutavad hobust. Võistluskeelu pikkuse määramisel tuleb arvestada sõitja sõiduaktiivsust (tehtud startide arvu). Kui sõitja kohtunikekogu arvamusel ei tunne võistlusmäärusi, võidakse talle määrata võistluskeeld ning kohtunikekogu võib sõitjalt nõuda sõiduloa uuesti taotlemist.

Võistluskeeld võib puudutada ka hobust ning võistlusõiguse tagasi saamiseks võidakse nõuda kvalifikatsiooni stardi läbimist.

Eluaegne võistluskeeld võidakse määrata treenerile, hobuse hooldajale või muule isikule,

 • kelle puhul on tõendatud hobuse võimeid mõjutavate ainete kasutamine;
 • kes on jämedalt rikkunud võistlusmäärusi.

Võistluskeeld hakkab kehtima 21 päeva möödudes selle määramisest samal nädalapäeval, millal karistus määrati. Eriti jämeda määruste rikkumise
korral võib võistluskeeld alata viivitamatult.

Kutsetega võistlustel on osalemine lubatud karistuse kehtivuse ajal, igal sellisel võistlusel osalemisega karistusele lisatakse 1 päev. 

Kohtunikekogu võib määrata karistuse ka selliste tegude eest, mida ei ole neis määrustes mainitud, kuid mis ei vasta sportlikule eetikale ning headele
kommetele. 
Kohtunikekogu informeerib ETL`i juhatust määratud karistusest, mille viimane registreerib. Korduvalt määrusi rikkunud sõitjalt võidakse ETL`i sõiduluba ära võtta. Karistuste määrad otsustab ETL`i juhatus, (lisa 1).

 49. Trahvi või võla tasumine

Trahv tasutakse peale selle määramist ühe kuu jooksul. Võistleja, kes ei ole tähtajaks trahvi tasunud, ei tohi võistlustel osaleda. ETL`i sõiduloa omanikul võidakse luba tühistada, kui tal on trahv maksmata üle 6 kuu. Juhul, kui võlgnikuks osutub välisvõistleja, keelatakse tal Eestis võistlustel osalemine ning sellest teatatakse kirjalikult võistleja asukohamaa traavispordi keskorganisatsioonile.

50. Kaebuse esitamine

Sõitja võib esitada ETL`i juhatusele kirjaliku kaebuse karistuse kohta, mis peab olema vormistatud 7 ööpäeva jooksul karistuse määramise momendist. Kaebuse
vaatab läbi 3 liikmeline komisjon 7 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest. Kabuse esitamisel tuleb tasuda
50 Eurone tagatisraha.
Juhul kui komisjon leidis, et kaebus oli põhjendatud, siis tagastatakse tagatisraha kaebuse esitajale.

51. Hasartmängude piirangud

Mäng totalisaatoril on keelatud vastavalt hasartmänguseadusele.

52. Muudatuste tegemine võistlusmääruses

Muudatusi antud määrustesse võib teha ainult ETL`i juhatus ning neist peab teatama vähemalt 1 nädal enne järgmisi võistlusi.

53. Tõlgitsemisküsimused

Kui tekib erimeelsusi määruste tõlgitsemises või esineb juhtumeid, mida antud määrustes ei ole mainitud, lahendab probleemi ETL`i juhatus.

54. Määruste jõustumine

 

Antud määrused jõustuvad 1. juulil 2022.a.

 

 Lisa 1. Karistusmäärad

 

Auhinnaraha summad

1-1999€

2000 –  …. €

Trahvi nimetus

Trahvi suurus I
kohast

Trahvi suurus I
kohast

Väike trahv

3-5%

1-2%

Keskmine trahv

6-7%

3-4%

Suur trahv

8-10%

5-6%

 

Korduv rikkumine leiab aset 5 stardi jooksul maksimaalselt 6 kuu jooksul. Korduval rikkumisel on rahatrahv kahekordne eelmisest trahvist (Näide: Keelatud sõiduviis 20€, 4 start pärast trahvi saamist sama rikkumine, siis trahvisumma on 40€ juhul kui trahviprotsent on suurem kui topeltsumma, siis korduval rikkumisel on trahvisummaks suurem summa.)

Juhul kui karistusmäärustikus on välja toodud korduva rikkumise puhul teine karistus, siis võetakse aluseks karistusmäärustiku korduva rikkumise summa. Startide all võetakse arvesse ainult Eesti Traaviliidu tunnustatud võistlusi Eestis.

 

Suurvõistlusi – Baby Race, Kriteerium, Derby – reguleerivad nii Eesti Traaviliidu võistlusmäärustik kui ka Suurte võistluste osavõtureeglid.

 

Osavõtureeglid võistlustele DERBY 2022 4-aastastele hobustele

 

 1. Finaal toimub 27.augustil 2022.a. D – 2640m, autostardist
 2. Finaali auhinnafond on 11 000 .
 3. Auhinnafond jaguneb vastavalt kohtadele 5000-2500-1500-1000-500-500. Finaalis osalejatele on stardiboonus 200€.
 4. Osalejate registreerimine kestab kuni 1.augustini 2022
 5. Osalemisõiguse tasu suurus on sõltuv vastavalt registreerumise ajale:

         kuni 31 mai 100 €

         kuni 30 juuni 200 €

         kuni 15 juuli 300 €

         kuni 1 augustini 400 €

 1. Eeljooks korraldatakse kui osalevaid hobuseid on kuni 12. Poolfinaale korraldatakse juhul, kui hobuseid on sisse kirjutatud 13 või enam.
 1. Osalemisõigus ei ole võõrandatav.
 2. Poolfinaali(de) või siis eeljooksu osalemisõiguse tasu on 70 €.
 3. Poolfinaali(de) või siis eeljooksu stardikohad loositakse.
 4. Finaali stardikohad valitakse poolfinaalide või siis eeljooksu põhjal alustades kiireima aja saanud võitjatest (-jast), edasi valivad kiiremad teise koha saanud jne. Võrdse aja puhul on eelis enim teeninud hobusel.
 1. Poolfinaalid või siis eeljooks toimub 13.augustil 2022, D – 2640m, autostardist.
 2. Derby finaalis saavad osaleda kuni 12 hobust, poolfinaalide puhul mõlema jooksu 5 esimest ning kaks paremat aegade põhjal. 3 poolfinaali puhul: 3 esimest ja 3 aja põhjal. Eeljooksu korral pääsevad finaali vastavalt võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.
 1. Juhul, kui enne finaali sissekirjutust selgub, et finaalis osalevate hobuste arv on väiksem kui 12, siis pääseb finaali esimene välja jäänud hobune, kes on võistlusreeglite kohaselt, poolfinaali või siis eeljooksu lõpetanud.
 2. Poolfinaalidesse või siis eeljooksu pääsevad kõik hobused, kes on osalenud 2022 aastal Tallinna Hipodroomi võistlustel vähemalt kolmel korral ning võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud ja maksnud osalemisõiguse tasud. EST märgisega hobused pääsevad poolfinaalidesse või siis eeljooksu ilma eelnevate startideta Tallinna Hipodroomil.
 3. Poolfinaalid koostatakse reitingusüsteemi põhjal, mille aluseks on Tallinna Hipodroomil või uuel hipodroomil Tuulas võidetud auhinnaraha ja parim aeg.
 4. Tasutud makseid ei tagastata.
 5. Kõikidel Tallinna Hipodroomile saabuvatel hobustel peab olema kehtiv tervisesertifikaat.
 6. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluste toimumise aega.
 7. Osalemistasu maksmisega nõustub sissekirjutaja Eesti Traaviliidu võistlusmäärustikuga kui ka Suurte võistluste osavõtureeglitega.

Suurvõistlusi – Baby Race, Kriteerium, Derby – reguleerivad nii Eesti Traaviliidu võistlusmäärustik kui ka Suurte võistluste osavõtureeglid.

Osavõtureeglid võistlustele KRITEERIUM 2022 3-aastastele hobustele

 1. Finaal toimub 10. septembril 2022. a. D-2640m, autostardist
 2. Finaali auhinnafond on 8800 .
 3. Auhinnafond jaguneb vastavalt kohtadele 4000-2000-1200-800-400-400. Finaalis osalejatele on stardiboonus 200€.
 4. Osalejate registreerimine kestab kuni 1.augustini 2022.
 5. Osalemisõiguse tasu suurus on sõltuv vastavalt registreerumise ajale:

            kuni 31 mai 100 €

            kuni 30 juuni 200 €

            kuni 15 juuli 300 €

            kuni 1 augustini 400 €

 1. Eeljooks korraldatakse kui osalevaid hobuseid on kuni 12. Poolfinaale korraldatakse juhul, kui hobuseid on sisse kirjutatud 13 või enam.
 1. Osalemisõigus ei ole võõrandatav.
 2. Poolfinaali(de) või siis eeljooksu osalemisõiguse tasu on 70 €.
 3. Poolinaalide või siis eeljooksu stardikohad loositakse.
 4. Finaali stardikohad valitakse poolfinaalide või siis eeljooksu põhjal alustades kiireima aja saanud võitjatest (-jast), edasi valivad kiiremad teise koha saanud jne. Võrdse aja puhul on eelis enim teeninud hobusel.
 1. Poolfinaalid või siis eeljooks toimub 27 augustil 2022, D – 2640m, autostardist.
 2. Kriteeriumi finaalis saavad osaleda kuni 12 hobust, poolfinaalide puhul mõlema jooksu 5 esimest ning kaks paremat aegade põhjal. 3 poolfinaali puhul: 3 esimest ja 3 aja põhjal. Eeljooksu korral pääsevad finaali vastavalt võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.
 1. Juhul, kui enne finaali sissekirjutust selgub, et finaalis osalevate hobuste arv on väiksem kui 12, siis pääseb finaali esimene välja jäänud hobune, kes on võistlusreeglite kohaselt, poolfinaali või siis eeljooksu lõpetanud.
 2. Poolfinaalidesse või siis eeljooksu pääsevad kõik hobused, kes on osalenud 2022 aastal Tallinna Hipodroomi võistlustel vähemalt kolmel korral ning võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud ja maksnud osalemisõiguse tasud. EST märgisega hobused pääsevad poolfinaalidesse või siis eeljooksu ilma eelnevate startideta Tallinna Hipodroomil.
 3. Poolfinaalid koostatakse reitingusüsteemi põhjal, mille aluseks on Tallinna Hipodroomil või uuel hipodroomil Tuulas võidetud auhinnaraha ja parim aeg.
 4. Tasutud makseid ei tagastata.
 5. Kõikidel Tallinna Hipodroomile saabuvatel hobustel peab olema kehtiv tervisesertifikaat.
 6. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluste toimumise aega.
 7. Osalemistasu maksmisega nõustub sissekirjutaja Eesti Traaviliidu võistlusmäärustikuga kui ka Suurte võistluste osavõtureeglitega.

Suurte võistluste osavõtureeglid

Suurvõistlusi – Baby Race, Kriteerium, Derby – reguleerivad nii Eesti Traaviliidu võistlusmäärustik kui ka Suurte võistluste osavõtureeglid.

 Osavõtureeglid võistlustele BABY RACE 2022 2-aastastele hobustele

1. Finaal toimub 22.oktoobril 2022. a. D-2100m autostardist

2. Finaali auhinnafond on 8800 .

3. Auhinnafond jaguneb vastavalt kohtadele 4000-2000-1200-800-400-400. Finaalis osalejatele on stardiboonus 200€.

4. Osalejate registreerimine kestab kuni 1.septembrini 2022.

5. Osalemisõiguse tasu suurus on sõltuv vastavalt registreerumise ajale:

kuni 1. juuni 100

kuni 1. juuli 200

kuni 1. august  300€

kuni 1. september 400

6. Eeljooks korraldatakse kui osalevaid hobuseid on kuni 12. Poolfinaale korraldadakse juhul, kui hobuseid on sisse kirjutatud 13 või enam.

7. Osalemisõigus ei ole võõrandatav.

8. Poolfinaali(de) või siis eeljooksu osalemisõiguse tasu on 70 .

9. Poolfinaalide või siis eeljooksu stardikohad loositakse.

10. Finaali stardikohad valitakse poolfinaalide või siis eeljooksu põhjal alustades kiireima aja saanud võitjatest (-jast), edasi valivad kiiremad teise koha saanud jne. Võrdse aja puhul on eelis enim teeninud hobusel.

11. Poolfinaalid või siis eeljooks toimub 8.oktoobril 2022, D – 2100m autostardist.

12. Baby Race finaalis saavad osaleda kuni 12 hobust, poolfinaalide puhul mõlema jooksu 5 esimest ning kaks paremat aegade põhjal. 3 poolfinaali puhul: 3 esimest ja 3 aja põhjal. Eeljooksu korral pääsevad finaali vastavalt võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.

13. Juhul, kui enne finaali sissekirjutust selgub, et finaalis osalevate hobuste arv on väiksem kui 12, siis pääseb finaali esimene välja jäänud hobune, kes on võistlusreeglite kohaselt, poolfinaali või siis eeljooksu lõpetanud.

14. Poolfinaalidesse või siis eeljooksu pääsevad kõik hobused, kes on osalenud 2022 aastal Tallinna Hipodroomi võistlustel vähemalt kahel korral ning võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud ja maksnud osalemisõiguse tasud. EST märgisega hobused pääsevad poolfinaalidesse või siis eeljooksu ilma eelnevate startideta Tallinna Hipodroomil.

15. Poolfinaalid koostatakse reitingusüsteemi põhjal, mille aluseks on Tallinna Hipodroomil või uuel hipodroomil Tuulas võidetud auhinnaraha ja parim aeg.

16. Tasutud makseid ei tagastata.

17. Kõikidel Tallinna Hipodroomile saabuvatel hobustel peab olema kehtiv tervisesertifikaat.

18. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluste toimumise aega.

19. Osalemistasu maksmisega nõustub sissekirjutaja Eesti Traaviliidu võistlusmäärustikuga kui ka Suurte võistluste osavõtureeglitega.


HIPODROOMI KARIKAS 2022

1.     Hipodroomi karikas on Lahtine Auhind vanematele hobustele.

2.     Karikasarja algus 7.mail 2022 ning jooksu esikoha auhinna suurus on välja toodud tabelis allpool.

3.     Jooksu pääseb maksimaalselt 12 hobust, arvesse läheb 5 viimases jooksus teenitud auhinnaraha. Kui mitmel hobusel on sama auhinnaraha, saab võistlema hobune, kellel on viimasest 5 stardist kiireim aeg.

3.1. Vanemate hobuste grupid moodustatakse viimase 5 võidetud auhinnaraha järgi.

3.2. Hipodroomi karikas on kõige tugevam vanemate hobuste grupp.

3.3. Eraldi registreerimist sinna ei ole välja arvatud kui treener soovib hobuse tugevamasse jooksu registreerida.

3.4. Kehtivad Tallinna Hipodroomi sisse kirjutuse reeglid ehk viimase 5 võidetud auhinnaraha järgi. Juhul kui hobune läheb raha järgi Hipodroomi karika jooksu, siis ei saa ta madalamas grupis võistelda.

4.     Arvestus toimub punktisüsteemi alusel: 10-7-5-4-3-2-1-1-1-1-1-1. Punkte saavad võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.

5.     Karikasarja finaali toimub 10.septembril 2022. Finaali pääseb maksimaalselt 8 hobust, kes on osalenud vähemalt 3 etapil.

6.     Kui enne finaali selgub, et mitmel hobusel on sama punktiseis, siis finaali pääsu otsustab

    A – ühes karikasarja jooksus näidatud kiireim aeg

    B – karikasarja jooksudes saavutatud esikohtade arv

    C – karikasarjas võidetud auhinnaraha summa

    D – kogu võidetud auhinnaraha summa

    E – loosi alusel

7.    Enne finaali Karikasarja etappidel kogutud punktid nullitakse.

8 .      Finaal toimub ühel võistluspäeval –  10.septembril 2022 on I gitt 1600m ja 10.septembril 2022 on II gitt 2100m. Finaali I giti,1600m, stardirajad valitakse. Enim karikasarjas punkte kogunud hobuse treener/sõitja saab esimesena valida, teiseks jäänud hobuse treener/sõitja saab valida teisena j.n.e. Samuti valitakse II giti,2100m, distantsi stardirajad, s.t. esimesena valib esimeses gitis esimesena lõpetanud treener/sõitja, teisena valib esimeses gitis teiseks jäänud treener/sõitja jne.

9.   Hipodroomi karika 2022 finaali võidab see, kellel on kahe jooksu kokkuvõttes kiireim aeg. Juhul, kui mitmel hobusel on kokkuvõttes sama aeg, otsustab parim saavutatud koht. Juhul, kui see on samuti viigis otsustab teise giti parem koht.  

10.    Finaali mõlema jooksu auhinnaraha on järgmine:1000-500-300-200, ülejäänud kohad saavad stardiboonust 100€, juhul kui nad stardivad jooksus. Lisaks on TOP3-le eriauhinnad.

11.    Finaali esimese jooksu diskvalifitseeritud hobune saab II gitis startida, kuid saab stardinumbri viimasena valida. Jooksu põhjuseta katkestanud hobune II gitis startida ei saa.

12 .   Reeglites mittekäsitletud juhtumite korral langetab otsuse võistluste korraldaja, MTÜ Tallinna Hipodroom.

HIPODROOMI KARIKAS 2022

 Kuupäev

Esikoha
auhind

Distants

7.mai

500

2100

21.mai

500

2100

4.juuni

500

2100

18.juuni

500

2100

8.juuli

800

2140

30.juuli

500

1600

13.aug

500

2100

27.aug

500

2640

10.sept

1000

1600

10.sept

1000

2100

 

ESTONIAN TROTTING UNION RACE REGULATIONS

EFFICIENCY ASSESSMENT PROCEDURE

1.Race Manual Implementation

Trotting Race Competitions can be held, i.e. efficiency data can be collected by an organisation
(Efficiency Data Collector), whose race arrangements comply with race regulations conditions and are accepted by the Estonian Trotting Association (hereafter: ETA).
The Requirements and Procedure for obtaining the certificate of the ESTONIAN WARMBLOOD TROTTING HORSES Efficiency Data Collector
The following individuals are also to conform to these regulations:

The horse owner and a stud company, a trainer, a trainer’s attendant, a driver and a stable employee, all who work or compete at the races сoordinated by the Estonian Trotting Union.

All individuals mentioned above are obliged to be aware of the following race regulations. The given part of the regulations concerning the race is valid during the race.

The area of the race includes the racecourse,the stands and the stables.
The race time begins one hour before the first race parade and ends half an hour after the finish of last race.

The decisions made according to the given race regulations cannot be appealed in court.

2. Unregistered participation in trotting race competitions

ETA may grant disqualification to the horses participating in the races held in Estonia, but not in coordination with ETA. The given qualification may concern the owner of the horse, the trainer and drivers as well as the other horses owned by the same owner.

3. The staff at the races

The enumerated below officials form the necessary staff for holding a race:
The Head Judge

The Distance Judge

The Racecourse Judge

The Racecourse Starter with attendants

The Veterinary officer, the Start Manager, the Stables Safety Officer

Stipendiary Stewards

The Racecourse Manager

The Announcer

The Sweepstake Manager

Secretaries

The Racecourse Master

Other officials


If any of the aforementioned officials (p. 1-10) or any close raltive of his/her is an owner of a horse or rides it, then during the given race he may not take part in the work of the staff dealing with this race.
A racing official cannot participate in a race as a driver. The racing and sweepstake staff may not hold sweepstakes or any other forecasts related to trotting races on a racing day while attending to their duties.

Close relatives are considered to be a spouse, a mother, a father, children, a spouse’s children, a sister or her children, a brother or his children; other people married to children, sisters and brothers.


4. Head Judge and Stewards
ETA appoints a person to serve as the Head Judge, who has expertise and experience in holding trotting races and has been actively engaged as the Judge as well as has an excellent knowledge of racing regulations.
The responsibilities of the Head Judge:

to ensure that the race regulations are followed at a racecourse during the racing time;

to decide on drivers’ shifts and replacements;

to decide if there is a significant reason to discharge a driver;

to coordinate work of the authorities and staff;

to take the main responsibility for the assessment of racing results as well as passive races fixation;

to draw up a race report which is presented to ETA.

The Head Judge belongs to the Panel of the Judges and acts as the Chairman. The Panel of the Judges includes at least three and at most six people, except the Chairman; one of them acts as the Deputy Chairman.

The Panel of the Judges are responsible of decision making throughout the racing time.The Chairman of ETA Board, a member of the board, a director or other permanently employed ETA officials cannot be engaged as the Head Judge or belong to the Panel of the Judges, unless there is a special permission for a valid reason from ETA Board.The responsibilities of the Panel of the Judges include:

to ensure that the racing regulations are followed;

to settle accounts;

to approve of or disqualify the horse race;

to be the highest authority to decide on placing;

to impose penalties;

to inform the Veterinarian Officer of the penalties imposed on a horse;

to decide whether to discontinue or abandon a race;

if requested to make an official report to ETA about an accident on a racecourse or any breach of regulations;

to draw up a report about an accident which may include a payment of insurance indemnity.

The Panel of the Judges discuss all breaches of the rules which take place in the area of the races at the time of the races, with the exception of incidents, settlement of which is within the competency of the Veterinarian Official. The verdict of the Panel of the Judges is reached by the majority of ordinary votes. If the votes are equal, the vote of the Chairman is of significant importance.5. The finish judge/The Panel of the Finish Judges

The Racecourse Judges draw up a nomination according to succession as well as confirmand inform the Race Secretary of the obtained time results. The Chairman of the Panel of the Finish Judges is the Finish Judge; his assistants are stewards and the Successions Inspector. Members of the Panel of the Finish Judges as well as a finish camera may act as time keepers. If required, the Finish Judge must be able to report the placings without the help of a finish camera.The Finish Judge forwards a report on the placing of the horses according to the results of the sweepstakes to the Panel of the Finish Judges for confirmation. The succession of the horses confirmed by the Chairman of the Panel of the Finish Judges is sent to the Manager of Sweepstake, the Secretary and the Announcer. The confirmed placing may not be protested. 6. The Racecourse Starter with attendants The Racecourse Starter with attendants manages and watches the competitors at a warm-up, a parade, at a start of a race and while racing. If the start does not conform to the rules, it is repeated after the signal given by the Panel of the Judges, the Racecourse Starter or his attendants. The Racecourse Starter aided by his attendants watches a race. If there is an accident or a breach of rules during a race, the Racetrack Starter informs the Panel of the Judges about it.

7. The Veterinary Officer, the Start Manager, the Stables Safety Officer The Veterinary Officer is the highest authority and controller onobservance of Animal Protection Act.

Together with the Panel of the Judges or working independently his/her responsibilities include:

to ensure the execution of animal protection laws;

to check e horses and their equipment before the start;

to check horses’ transport;

to decide together with the Panel of the Judges whether to discontinue or abandon races;

to administer the first aid and if necessary to decide on treatment for a horse;

to decide on humane destruction of an unhealthy or injured horse ;

to control doping;

to check on leading-out, equipment and racing suitability of horses;

if necessary to identify a horse;

to give an oral or written report on discharge, an illness or an injury of a horse.

The responsibilities of the Start Manager:

to lead horses to a parade;

to assist the Veterinarian Officer with the pre-start check;

to check on leading-out, equipment and racing suitability of horses;

if necessary to assist the Panel of the Judges on keeping contact with drivers.

The Stables Safety Officer:

checks on the process of walking around the stables of the horses;

keeps general order in the area of the stables;

assists the Veterinarian Officer with the check on the means of trasportation and equipment;

draws up a report on an accident and estimates damage of the accident directly after its taking place;

if necessary assists the Panel of the Judges on keeping contact with drivers.

8. The Announcer The Announcer reports to the Panel of the Judges and works following the instructions of the Panel of Judges.

9. Distance Judges

Distance Judges are positioned at the places of the racecourse designated by the Panel of the Judges.
They ensure that the competitors act according to the race regulations and report the breach of the rules to the Panel of the Judges immediately. It is advisable to record on camera the activities of the Distance Judges. 10. The Racecourse Manager

The Racecourse Manager aided by his attendants accepts the confirmation of competitors’ participation and informs of any possible change of program the Panel of the Judges, who forward the information to the Announcer and the Sweepstake Manager. In addition, the Racecourse Manager makes necessary notes on horses’ competition cards and confirms them with his signature.The Racecourse Manager compiles a racing program, allocates the horses into groups according to the rules; if necessary schedules handicap starts and draws the racetracks for horses.The Racecourse Manager checks that a horse and a driver have an advantage in this race as marked in the plan.If a horse has no right to participate, the Racecourse Manager has to contact the Panel of the Judges to clarify the situation.11. Identification of a Horse A horse is identified before a race begins in case of doubt about a horse’s suitability or if a horse is a first-time participant at the races supervised by ETA.

During the identification a horse may not have covers or equipment obscuring the identification markings.
An unidentified horse must be informed about by a person handing it over for racing at the registration. The identification is transferred to a horse’s racecard and the protocol.The repeated identification is conducted if a horse starts racing after a long period.
If in doubt, a horse can be denied the right to compete at a race.Each owner of a horse or a person handing it over for a race registered in the racing register must consent to a blood test taken form his horse if necessary. If an owner refuses, a horse is not registered or an already registered horse is deleted from a register or the pedigree book.An identified horse is transferred into a racing register.

If later it turns out that a horse’s identification data does not correspond to the given horse, ETA has the right to withdraw its prize money. The decision on the change of the prize money is made separately by ETA.12. The data about a foreign-born horse A foreign-born horse participating in races in Estonia must have a breed certificate for horses (a passport) presented by its owner to ETA, a certificate or a letter by the national organisation of the horse’s country of origin, where there are marked the horse’s colours and markings as well as necessary data for a racing program. The first-time participant in a races in Estonia, a foreign-born horse is identified. The identifier must have a certificate by the national organisation of a horse’s country of origin, where there are marked a horse’s colours and markings.

A foreign-born horse participating in races in Estonia must be handed over at least one working day before the usual handing-over day.

13. The Age of a Horse

The age of a horse registered in the racing register is estimated starting from 1 January, its year of birth.14. The Racing Groups and the Advantage

The efficiency check can be held by dividing horses into groups by using one or more of the below mentioned criteria: 14.1. Age:

2-year-old horses

3-year-old horses

3- and 4-year-old horses

3-year-old and older horses

4-year-old horses

older horses.

With 2-year-old horses their right to race starts on 1 June and they compete in their own groups. One start within 7 days is permitted and in the period of 01.06. – 31.12. altogether 12 starts. With the consent of the owner and ETA a 2-year-old horse may participate in a race in groups for 3-year-olds as well.
3-year-old horses are allowed 1 start a day and maximum 2 starts within 7 days, but not on the following days. They may start together with older horses only with the approval of a trainer.
4-year-old and older horses may take part in two starts a day.
A mare may compete 7 months after breeding or 3 months after the death of a foal.
ETA may limit the number of international competitors at its own competitions.The right to racing is denied to: An over 12-year-old horse;

A horse which is over 4 months pregnant;

A mare with a foal;

A horse which is limp or sick;

A horse registered abroad, which is discharged in its home country or elsewhere.

14.2 by the Prizes Won – all the earned money considered as a basis

– money prizes for the 5 latest starts 14.3 Group Formation according to Gender:

– a mare group;

– a stallion and gelding group;

– a stallion group. 14.4 By the Pedigree Book

– For horses registered in the Estonian Warmblood Trotters Pedigree Book; – For horses registered in Part A of the Estonian Warmblood Trotters Pedigree Book; – For horses being trained in Estonia and horses registered in the Estonian Warmblood Trotters
Pedigree Book;

– without the limits of the Pedigree Book.

15. Qualification Standards

To gain the right for racing a horse must be qualified according to the Qualification Standards at the distance at least 2100m. The distance must be negotiated according to the time results confirmed by ETA:2-year-old horses – 3.13,2 / 1.32,0

3-year-old horses – 3.04,8 / 1.28,0

4-year-old and elder horses – 2.58,5 / 1.25,0

The result of the Qualification Raceis transferred to a horse’s racecard and a protocol.TheQualification Race must be achieved by the following horses:

the horses which have never raced before;

the horses whose non-racing period is over 12 months;

the horses which have interrupted the last three starts or which have been disqualified;
the horses which were subjected to the Qualification Racefrom the Panel of the Judges. If necessary to retrieve the right to enter the race the Panel of the Judges may subject a horse to the Qualification Race.

The result of the Qualification Race is not added to a horse’s number of starts or a driver’s statistics.At the request of an owner or a trainer a horse may have a test start (routine start) which is not added to the formal statistics. If a test start fails, a horse will not lose the right to race.16. Racing Qualifications, Start Types and Competition Events

All competitions must have a distance of approximately 1600 m, with the exception of 1000-1600m competitions, the result of which is neither fixed nor considered as efficiency check. However, the prize money is considered.

The sweepstake competitions

16.1.1. At the sweepstake competitions the following is required:

a horse’s racecard;

a horse’s right to race, which has been obtained at the Qualification Race any other way;

a driver’s licence.

16.1.2. At the sweepstake competitions the following is required:

a measured and confirmed racecourse;

a preliminary horses’ registration;

the Head Judge and the Panel of the Judges;

timekeeping with a photofinish;

monetary prizes.

16.1.3. At the sweepstake competitions the following is fixed:

official results;

Estonian and horses’ records;

a horse’s start ;

a driver’s start;

a horse’s disqualification.

Together with the sweepstake competitions it is allowed to hold the qualification starts.

Types of Starts

Handicap Start

Horses are positioned at the various distances with 20m intervals.

Horses’ distances are fixed by:

horses’ records or won prize money;

the program compiler, according to his view of horses’ performances.

The program compiler’s decision cannot be protested.

The pursuit start is used.

The Group Start

All horses start at the same position. At most 12 horses can participate in this start.

At narrow race tracks there are the following restrictions:

If the first row has for the start:

8 horses, then altogether 12

7 horses, then altogether 10

6 horses, then altogether 9

5 horses, then altogether 7

4 horses, then altogether 6.

The Auto Start is dealt with separately (see Point 39).

Competition Events

Extended Trotting. The extension must correspond as pointed out in Point 35. Monte Racing

A driver must have ETA driver’s licence. A driver’s weight with equipment must be at least 60kg.

The length of a whip must be maximum 85 cm; use of spurs is prohibited.

A horse’s snaffle bits must allow it to be managed by hand from the saddle.

Amateur Drivers Competitions

Propaganda Competitions

Celebrities are allowed to take part if they acquire the single ETA permit.

Apprentice Races – Apprentice drivers and stablemen participate in these races. A permission is granted by ETA.

Points Competitions – Drivers participate in two or more starts on the same day or at the next competitions.

Races with Trial Runs

Horses are divided into two or more trial runs preferably with an equal number of competitors.

17. The Race Program
The Racecourse Manager compiles a race program for each race. The Race Program should include the following:

a race organiser;

officials employed on the day of a race (described in Point 4);

the colour of the competition numbers, the race distance, the class, the trophies, data and race statistics about horses.

18. The Racecourse

Races are held on circular racecourses the length of which is usually 1000 m long and at least 16m wide. The length is measured 1m away from the inside border of the inner track. The track must be measured by a competent organisation; when in doubt the second measuring procedure is requested.

The border of the inner track must be clearly marked to be distictly seen by participants, judges and measurers as well as safe for the participants.

A track must be separated from the spectators by railing.

If necessary, 2m high platforms are built at the turns of a track for Stipendiary Stewards.

If general public is allowed into the inside of the racecourse, crossing points must be guarded.

19. Racing Distance

Racing distances approved by ETA are the following:

1600 m – 2100 m

2100 m – 3200 m

20. Prize Money

Each start must have money prizes at least for the first three places; the size and allotment according to the number of horses are marked in the schedule.

Depending on the number of horses money prizes are usually divided in the following way:

At the start there are 7 – 8 horses, money prizes at least 4

At the start there are 9 – 10 horses, money prizes at least 5

At the start there are 11 – 12 horses, money prizes at least 6

In case of a horse removed from a start, money prizes are divided according to the number of the horses started.

21. The Total Prize Fund

The Total Prize Fund for horses comes from the prize funds of registered competitions and from seasonal and special money prizes, from which no expenses or entrance fees for competitions have been deducted.

The money prizes won abroad and achieved abroad records are confirmed in a written way by the central union of the foreign country. To estimate the prize money U.E.T. annual exhange rates are taken into account.

The prize money won by a horse for every start is marked by ETA to a horse’s racecard, which is rounded to 1€.

22. A Horses’s Records

A Horses’s Record is marked as its best time up to 0,1 second, which it has run in Estonia or at the official competitions abroad at least the distance of 1600m.

The record with the Auto Start is marked as “a”.

The record with the Volt Start is marked as “v”.

The record with the Monte Trotting is marked as “m”.

The time of the Qualification Raceis not considered a horse’s official record.

23. Estonian Record

Estonian Record is considered the best time of a horse registered in Estonia run at the races of a given distance.

ETA confirms records.

Estonian records are registered:

for 2-year-old horses;

for 3-year-old horses;

for 4-year-old and older horses stallions/geldings and mares respectively for their distances , which are approved by ETA.

Estonian record is considered to the result gained at the races with a sweepstake.

24. Driver’s Licence

Every driver participating in the trotting race must hold a valid driver’s licence.

A candidate for ETA driver’s licence must be at least 14 years old and present the same certificate of health as a person acquiring a certificate of health for a driver’s licence. A candidate for a driver’s licence has to complete an obligatory driver’s course or present a reference letter issued by a professional trainer. In addition, he must be able to answer the questions about the trotting races regulations in a written way. Apart from the passing the written test he has to demonstrate handling, riding and driving skills. On successful completion of a course a candidate receives a corresponding certificate.

ETA has a right to demand a new certificate of health or a new medical examination at the request of judges. If a driver uses supplementary devices for hearing and seeing on a daily basis he is obliged to use them during races as well.

A driver’s licence is valid up to the age of 65. Later a driver’s licence can be prolonged for 5 more years if a driver presents a new certificate of health about his state of health. Starting with the age of 70 it is possible to prolong a driver’s licence yearly with a doctor’s permission.

A driver’s licence is not valid if a driver has not participated in trotting races for 10 years.ETA administration can withdraw an issued driver’s licence. A driver’s licence withdrawn by ETA administration or an invalid driver’s licence can be retrieved by passing a driver’s test.

Conditions for obtaining licences:

C- category – it is necessary to pass exams; the category is not valid unless a driver takes part in races during a 5-year period; a reference letter issued by a professional trainer is essential.

B – category – at least 200 starts during the entire career, competes annually 10 times. A driver obtains the category for life in case of 100 or more victories.

A – category at least 700 starts, competes annually at least 30 times. A driver obtains the category for life in case of 500 or more victories.

An amateur driver is a driver who does not earn his living as a trotting race driver or a trainer. He can obtain any category.

A professional driver can refuse the status of a professional driver if he meets the status of an amateur driver.

Amateur drivers races are meant only for amateurs who have not owned a professional driver’s status for three years.

Trainers:

D- category trainer – an amateur trainer – can train only his own horses, it is necessary to pass an appropriate exam.

C- category trainer – a junior trainer – it is necessary to pass an exam. He has to be employed at the guidance of a professional trainer for at least three years or hold the A – category driver’s licence as well as a reference letter or a certificate on completing an appropriate course.

B- category trainer – a professional trainer – inexperienced trainer, he has been active for the last five years; has a sufficient number of horses for training and racing.

A- category trainer – a professional trainer – he has been an active professional trainer for the last five years; has been previously active as a trainer for at least 6 months for horses which have won prizes or races in Estonian Derby, Kriteerium, BabyRace 1 or three times gained one the first three places, or has been a trainer for horses which have achieved the same results at the races abroad with the Total Prize Fund of €10 000.

25. A Pseudonym and a Legal Name

If a horse owner being a legal entity wishes to participate under a pseudonym, he has to apply for a pseudonym registration. The pseudonym registration form presents an owner(s)’s names and addresses as well as a pseudonym’s contact data: an address and a legal representative. A legal entity’s application form must state a company’s registration number, a legal address and names of people entitled to represent a horse owner.

A pseudonym is registered for a period of five years. Registration and data amends are paid services.

Use of a pseudonym or participation in races under a legal name is prohibited before ETA registration.

26. A Horse’s Registration for a Race and Choice of a Driver

26.1 A Horse’s Registration for a Race

A person responsible for a horse’s registration for a race is its trainer or a horse owner at the absence of a trainer.

A person registering a horse for a race presents data about a horse as well as a licenced driver’s name and is responsible for:
a horse’s health;

a horse is in good condition for a race;

a horse has a ETA racecard;

the data presented about a horse is correct;

the data concerning a race is correct.

A horse’s trainer ensures participation of a competitor registered for a race as well as holds the responsibility for its participation.

If registered by telephone, it is essential to confirm participation later.

Amendments in a record or a starting sum on a day of registration or the following day are not taken in account.

26.2 Choosing a Driver

A driver must not compete on a horse belonging to another person against his own horse or his nearest relation’s horse if a horse is being trained by another trainer. If at the start there are several horses which are partly owned by a driver, a driver must race on a horse which he owns the most part.

A horse partly owned by an owner is also considered a horse which belongs to a profit organisation of which an owner has more than 10%.

A trainer may not compete on a horse trained by another person against his own horse.

Restrictions of choosing a driver do not apply at Points Races.

26.3 Starting with 1 June,2011 a horse must be vaccinated against the equine flu.

26.4 If a horse’s passport lacks data on vaccination or it cannot be confirmed otherwise, a horse cannot compete and a trainer is fined €30.

26.5 If the period since the date of vaccination does not exceed 96 hours (4 days), a horse cannot race and a trainer is always fined €30.

27. A Horse Racing Abroad

After racing abroad a horse’s racecard must be submitted to ETA for filing racing results.

28. Amendments or Cancelling Registration

After a registration deadline no changes are to be made to the data, with the exception to formal data correction.

Registration may not be cancelled except when:

before a race certain proof is presented about erroneous registration of a horse;

there are other reasons that a horse may not participate in a race.

29. Strong reasons for not participating in a race

If a horse is registered for a race, it has to participate in it, if a later participation check-up shows no strong reasons for avoiding a race.

Strong reasons to avoid a race are:

a driver’s or a horse’s illness;

a quarantine period after taking medicine;

problems with transportation to a race.

Only a horse’s trainer can inform about a horse’s failure to participate. The report about a horse’s failure to participate must be forwarded to the Racecourse Manging Executive immediately when non-participation is certain.

If a horse has been registered for a race but is not going to start, a certificate or an explanatory note must be presented to the Racecourse Managing Executive.

30. Abandoning a race for strong reasons

The Racecourse Managing Executive has a right to abandon a race due to adverse weather of which he must immediately inform the participants.

A race must be abandoned if the temperature is –20° C.

The Racecourse Managing Executive and the Veterinary Officer decide on abandoning a race 1 hour before a race starts at the latest.

Participants have a right to refuse a race with the consent of the Veterinary Officer if the air temperature at the racecourse drops from –15 to –20° C or the ground conditions are such that the course (or any part thereof) is not safe for horses. Leaving out due to the conditions of the course or weather must be reported to the Racecourse Managing Executive.

31. Confirmation of Entry

A horse’s racing data must be checked and participation in the start must be confirmed at least on hour prior to the first start of a horse. At the same time a participant confirms correctness of data and pays a possible participation fee. A registered person is also given a racecard and if necessary a drivers licence.

The Racecourse Managing Executive checks that a racecard has the following :

a horse’s identification;

breeding time of mares which have an advantage for a right to race;

other important data.

The Racecourse Managing Executive must be notified immediately in case of a horse entered for a race but not starting or a change of a driver. All the horses about which changes have not been notified race as stated in the schedule.

Later than an hour prior to a horse’s first start the data in the schedule may be changed on the grounds specified as well as with the consent of the Panel of the Judges. If the Panel of the Judges do not grant their consent, a participant must take part as stated in the schedule.

A horse must take part in a start for which it is marked in the schedule. If before a start it turns out that a horse has incorrectly entered data or it is denied of a start, the Racecourse Secretary must be notified, and s/he inserts the corrections and informs the public.

For significant reasons a driver marked in the schedule may be changed with the permission of the Head Judge or the Panel of the Judges.

32. Clothing at Races

It is obligatory to have clean clothing for a race, a helmet and white trousers. Race clothing can have signs of a driver or an owner. Special colours of drivers or owners must differ clearly. An owner of a driver’s licence must take care to register his race clothing and helmet’s colours with ETA.

Racers in race clothing are forbidden to be in the area fo spectators.

33. On alcohol and Drugs Consumption

An intoxicated participant at the racecourse at the racing time is penalised automatically with racing disqualification for 3-6 months; racing disqualification period depends on the alcohol content in the blood per mil.

A participant under the influence of drugs at the racecourse at the racing time is penalised with disqualification the period of which is determined by ETA Administration.

The Panel of the Judges has a right to remove a racer from a race if there is a doubt that a driver has taken alcohol or drugs. A misbehaving or an intoxicated person is removed from a racing area. If the given person has a driver’s licence, he is suspended from riding at least for a month.

The Panel of the Judges may hold a random check of racers on a racing day on the subject of alcohol consumption.

34. Doping, Medicines and Penalties

Use of doping is prohibited. Usual oral foodstuffs are permitted.

Use of doping means influence or an effort of influence of a horse’s abilities during a race such as having a stimulating, soothing, strengthening, weakening, aching or inflammatory effect by a chemical substance, medicine or other method. Use of doping is also considered in case of exposing a horse’s body parts to physical influence (eg cold or heat) before a race.

Administering all medicines and chemical substances by injecting, putting drops, giving powders or tablets or by any other method is prohibited 4 days (96 hours) before a race or depending on the medicine induced action prescribed by a Veterinarian Officer for a longer period of time.

During/before/after competitions any remaining prohibited medicine residue from a horse’s blood, urine or other tests must not be found (0 –variant). Medicine residue may not be found regardless of the fact whether they affected or not a horse’s performance. Proceeding from this vaccination and other appropriate actions must be done in advance.

Some amounts of substances found in the nature and in a horse’s body are restricted and are not to be exceeded.

Medicines and methods prohibited at all times:

– anabolic steroids

– growth hormones

– other medicines prohibited by law

– blood transfusions and other artificial manipulation to affect a horse’s performance

– an implant containing medicines

– the surgical cutting of a nerve or other permanently pain affecting chemical, physical or surgical method

– a radioactive implant; a guest of honour or an imported horse may race if its radioactivity rate of its implant does not exceed the background radiation.

To treat a horse or prevent an illness medicines or vaccines prescribed to a horse may be used.

If a horse is treated, then medicines used for this purpose must be prescribed by a veterinarian.

A trainer responsible for a horse must follow appropriate regulations and laws and comply with the race regulations on medicine induced time effect prohibition by a veterinarian.

All actions related to a horse’s treatment must be documented in medicinal bookkeeping and checked if necessary.

Medicines and the means for administering them must be kept in a locked storeroom.

A trainer responsible for a horse is in charge of keeping medicines and the means for administering them.

An official appointed by ETA has a right to check the storerooms for keeping medicines and medicinal bookkeeping.

35. A Horse’s Equipment

According to Animal Protecton Laws it is prohibited to expose animals to unreasonable pain. A horses’ harness and a bridle have to comply with the regulations. A trainer and a driver bear full responsibility for the good condition of equipment. The Start Manager and the Veterinarian Officer check the good condition of equipment.

Cart wheels must have wheel shields.

A driver carries responsibility for the correctness of a race number.

Prohibited equipment:

painful snaffle bits for horses;

spikes in reins or metal hooks in a skull cap;

an electric whip;

carts which are too wide between a middle wheel and a fork;

carts wider than 170 cm, advisable cart width is 150-155 cm;

a whip longer than 125 cm and heavier than 120 g. A whip which is made from a metal wire.

Use of a blanket at a parade;

Equipment subject to check which may be prohibited by the Veterinarian Officer:

too tight overcheck;

too tight martingale;

too tight tongue strap. A tongue strap can be checked after a race;

snaffle bits;

a tube under the chin.

Reins must be fastened through the rings in snaffle bits;

A training cart is allowed at the warm-up.

36. A Participants’ Parade

Before each start a parade is held in racecard order, where in light trot horses must be ridden in front of the Panel of the Judges. The parade drivers greet the judges by turning their heads.

One minute before a parade racers must gather at the place appointed by the Racecourse Managing Executive – the paddock.

After a parade it is prohibited to move a horse from a track without a permission of the Start Manager or any significant reason.

An overcheck can be opened or closed during a parade.

37. General Requirements at a Start

It is forbidden to leave a horse to an intoxicated person at the race area. At the race time on the track only a person having a valid driver’s licence may warm up a horse.

A horse’s trainer is responsible for any violations of the rules while getting ready for a start.

After being called for a start drivers must immediately gather close to the starting point and obey orders given by the Start Manager or his/her attendants.

After that drivers must take their places in racecard order. A driver is fully responsible for the fact that s/he starts from the correct starting post. A driver may be punished if a start is postponed due to his/her lateness.

If a horse is unruly at a start so that a start may be due to this postponed the Start Manager may suggest the Panel of the Judges remove a horse from a start. In case of unruly behaviour of a horse a driver may also make this suggestion.

The fact of removal of a horse from a start must be reported to the public and the Sweepstake Manager. The bets for a removed from a start horse are refunded to players.

With a permission of the Start Manager at the Volt Start a walking assistant may be used to lead a horse; however it should be made clear that it does not interfere with other racers.

At the order “ready” an assistant must leave a track. Any person at least 16 years of age can serve as an assistant if s/he is wearing appropriate footwear and a protective helmet.

After the announcement by the Announcer ” 2 minutes to the start,” only the horses racing in this race may be there.

38. The Volt Start

At the Volt Start with a handicap the starting lines have 20-metre intervals.

Various 20-metre intervals between starting lines form starting squares so that:

0 – 20 metres I starting square;

20 – 40 metres II starting square;

40 – 60 metres III starting square;

60 – 80 metres IV starting square.

The Volt is led by the first horse in the first starting square.To ride the Volt the whole area of the starting square must be used.

When riding the Volt it is prohibited to interfere with or prevent co-racers from riding.

The attendants of the Start Manager give a mark for a horse start to the Start Manager by raising a flag. When everybody is ready, the Start Manager gives judges a mark.

Pre-start orders are : “ready – one – two– go” (“valmis – üks – kaks – sõida”) and they are given with the following intervals:

– “ready– one” (“valmis – üks” ) 10 seconds;

– “one– two” (“üks– kaks” ) 5 seconds;

– ”two–go” (“kaks – sõida”) 1,8 – 2 seconds.

The Announcer gives an order ”ready” (“valmis”) at the point when the first horse in the Volt Start has reached the starting position.

By the time the order ”two” (“kaks”) is given all the horses must be lined at their starting positions in the racecard order.

While an order”go”is given if any horse is interfering with another racehorse or its racetrack closes, a repeated start is given.

If any horse goes over the line before the order ”go” (“sõida”) and achieves a remarkable advantage related to other racers, a repeated start is given.

If the order giving has been started at the Volt Start and the start proceeds according to the regulations, then after that bets on a pulled up horse are not refunded.

A Group Start may be given at the Volt Start if the Auto Start is not possible.

39. The Auto Start

A start car starts moving about 300-500 m before the start line. Approaching horses a start car slows down and gathers all horses behind it. 100 m before the start line horses must be at their starting positions behind a start car. A start car accelerates gradually and at the start line speeds up and leaves a racecourse as quickly as possible.

For the moment when a horse has taken its place behind a start car, it is considered to have participated in a race and the bets placed on it are not refunded.

A start may be declared off at the order given by the Start Manager or the Panel of the Judges if:

an emergency or other uncertain situation takes place;

somebody rides past a start car;

somebody closes up a racetrack for somebody else.

Approaching a start car at an uneven tempo or failing to keep up with a start car may lead to a repeated start or a driver’s penalty. Declaring off a start is signalled from a start car.

In the Auto Start horses start in one or two rows. The Racecourse Managing Executive determines a horse’s number in each row.

If 8 horses start in the first row, starting positions of the second row are the following:

number 9 chooses a track behind a horse nr. 1 or 2;

number 10 chooses a track behind a horse nr. 3 or 4;

number 11 chooses a track behind a horse nr. 5 or 6;

number 12 chooses a track behind a horse nr. 7 or 8.

If only one horse starts from the back row, it is free to choose a racetrack. If horses are removed from the first row, the rest of the first row horses move to the left, taking places of the removed horses, and a single back row horse may take a vacant place in the first row.

If a horse does not obey a driver, it may be removed from a race by the judges. A driver him/herself may ask about removal of an unruly horse. The start of a race is signalled by the Start Manager by a flag.

A start car is used if the conditions of a racecourse permit that.

If necessary a car may be used for a test start after a parade. The Auto Start is also considered a start if a car may not be used for a start for technical reasons.

At the start with or without a car a race course may not be changed before a start line. If a car is not used, acceleration after a start may be begun at the yellow flag.

40. Holding, Recalling or Abandoning a Race

40.1 If at the signal of the Panel of the Judges a start is not declared off, a start is considered successful and protests are not registered.

40.2 In case of an emergency, confusion or a dangerous situation the Panel of the Judges may declare a race off and repeat a start if a leading racehorse at the moment of declaring off has covered less than half a distance but not more than 1200 m.

At the repeat of a declared off race pulled up and disqualified horses may participate. At the repeat of a declared off race horses muat have enough reсovery time – at least 30 seconds per each 100 m run.

40.3 In case of an emergency or a dangerous situation, if a leading racehorse has covered more than half a distance or more than 1200 m, the Panel of the Judges may declare a race off. A declared off race is considered void and all bets are refunded.

A repeat of a declared off race is determined by the Panel of the Judges and a Veterinarian Officer. If a declared off race is repeated on the same day, all pulled up horses may participate in it regardless of their former pulling up or disqualification.

41. Timing

Timing begins when:

an order ”go”(“sõida”) is given at the Volt Start;

at the Auto Start when the first horse’s nose is past the winning line;

at the Group Start when the first horse’s nose is past the winning line.

Timing and a horserace end when the first horse’s nose is past the winning line.

An equal result is the end of a race for those horses where it is not possible to check the final placement. The points competition ends with two or more horses having an equal result if the same time is fixed for them.

Timing of a winner is completed with three stoppers or a finish camera. The time results of other horses are determined by the Racecourse Manager. The final time result taken by two or three stoppers is is considered to be the average of them.

While using a finish camera it must be checked that it fixes a correct result for the winner. Placings are determined according to the finish camera. In case of unclear image or when the final order is not clear, placings presented and confirmed by the Head Judge to the Panel of the Judges is considered valid.

The confirmed placings are final and are not subject to protest.

42. Time Estimations

Time estimations are based according to the result of a winner horse as follows:

42.1. at the 1600- to 2400-metre distance a horse loses over 12 seconds of the entire time result to a winner horse.

42.2. at the 2400- to 3200-m distance a horse loses over 13 seconds of the entire time result to a winner horse.

A horse having exceeded the time loses its prize and may not participate in the finals. Disqualification due to the exceeded time does not affect the sweepstake result.

43. Racing Activity

A horse must make an effort to win or gain the best possible place up to the finish, unless a horse is not clearly exhausted, by galloping or any other reason staying behind the ahead racers at a significant distance.

If a horse’s racing performance remarkably differs from normal, the Panel of the Judges investigates the reasons and seeks explanation from a driver. The given brief explanatory note is attached to the race protocol.

The Panel of the Judges may approve of the explanation; however, in case of disapproval they must forward it with added comments to ETA for discussion.

If a horse is found unfit, the Panel of the Judges imposes a Qualification Racefor this horse.

44. Shouting, Use of Whip and Prohibited Way of Riding

Shouting, making noise and improper use of the whip are prohibited.

The whip and reins must be held with one hand, in the riding direction and on the inside of the shaft of a cart. A whip may be used only by moving one’s wrist without raising one’s shoulder.

The whip must not be used to hit against a cart, a wheel shield or a harness; it may not be used to interfere with other racers. During a race reins may be held with one hand only in case of a danger of an accident.

If a driver takes the reins with one hand and hits a horse with a spare hand, suspension will follow. The cases when the whip is used after a race, when a race is declared off or a driver is disqualified are penalized by suspension with the exception of danger avoidance. It is prohibited to hit a horse during a jump.

A forbidden way or riding is considered to be excessive use of the whip and tearing the reins.

45. Instructions During Racing Time

A certain racetrack must be driven.

During the racing time a driver may not:

interfere with other racers by changing a track, keeping down, braking, holding back or in any other way;

leave a track available for another driver’s benefit or in any other way provide other drivers with favourable racing conditions;

change a line, which he had at the last bend if on the straightaway there are no other racers slowing him down; or if he while galloping interferes with other racers;

force other racers by shouting or in any other way change their track;

on purpose cross a track’s borderline;

head for an inner track with a tired horse;

cause a dangerous situation with abrupt braking.

When a driver drives a leading horse, he must make sure that the left wheel of a cart is closer to the inner side of a track at least at a width of half a cart. The Panel of the Judges may give an order to abandon the use of a racecourse or an inner track depending on the weather conditions.

If there is enough room for overtaking and other drivers are not interfered, a driver may overtake a running ahead horse on the inside as well as on the outside. Intentional provision of advantage for another racer is penalized.

To provide a possibility to the judges to contact racers, the latter must remain in the race area for at least 15 minutes after a race ends.

If a driver falls off a cart during a race, a horserace is abandoned.

After a finish the running of a horse must be slowed down gradually while riding the next 100 m, a abrupt braking is prohibited.

Heading from a closed track to a free track is considered manoeuvering, if it brings along interference with one or two racers. A driver guilty of manoeuvering is always penalized with a suspension.

The Panel of the Judges disqualifies a horse race if a driver has considerably affected a result of a race with manoeuvering.

46. Disqualification of a Horse

A horse must demonstrate genuine trotting. If while racing a horse starts galloping and ambling or produces incorrect trotting, it must be instructed back to genuine trotting. A horse is handled in such a way, so that it does not cause a dangerous situation.

If a horse in a race repeatedly starts galloping, ambling or produces incorrect trotting over the distance of 150 m altogether or once for 100 m, then its race is disqualified. The biggest number of gallops is two, at the third gallop a horse is disqualified.

To force a horse to trot again a galloping horse must be led to an outside track, if it is possible to be done without interfering with other racers. If that is impossible, a driver must keep to his track without slowing down in such a way so as not to interfere with the racers behind. A galloping horse must never be turned into the inside track unless to avoid a dangerous situation.

A horse is always disqualified from a race if:

a horse gains advantage while galloping or ambling. An advantage is not considered if a horse continues galloping to make a track free for other horses, so that when it is made to trot later again it is clearly at a disadvantageous position;

gallops the last 100 m of a race;

If a horse’s all four legs have crossed a track’s borderline/marks except for the case when a given manoeuver is made to avoid an accident. A horse stops, starts walking or leaves a track.

A driver who has heard about his disqualification must stop racing at once and leave a track, with the exception when a horse is at a straightaway, then a horse must always reach a finish.

A disqualified racer must leave a racecourse in such a way so as to avoid interfering with other racers.

Disqualification or imposing a penalty is not subject to protest.

46.1 A Wrong Gait / Faulty Trotting

If a horse has a faulty gait/trotting a horse’s trainer is notified of this either orally or in a written way.

A horse may be exposed to a veterinarian check if a doubt arises whether it is ready to race. The decision is made by the Veterinarian Officer together with the Panel of the Judges.

47. Filing a Protest

A protest against an improper race may be filed only by a driver of a racehorse participating in a race. A protest is presented to the Panel of the Judges immediately after the end of a race and before leaving the finish by raising a whip or an arm or using the nearest mobile telephone.

Protests presented later are not considered. If a protest affects the results of the sweepstake, the public must be notified immediately.

If a filed protest is not considered or if a horse is disqualified as a result of this protest, these decisions are final and not subject to appeal.

A protest filer must prove his/her claim. Penalty resulting from a protest may be appealed in due course.

The Panel of the Judges must investigate every breach of the regulations regardless of the fact whether a protest is filed or not.

48. Penalties

Siza of penalty and descriptions of violations are regulated separately with Penalty Regulations.

The Panel of the Judges must be notified of all the regulations’ violations by race officials.

The Panel of the Judges imposes penalties on all the violations of the Race Regulations in the racecourse area during races. ETA Administration deals with issues concerning the Panel of the Judges and they also have a right to cancel penalty on the assumption that it may be appealed.

A racer is penalised for violating the regulations. The principle is that a degree of penalty increases in compliance with a degree of complexity and a number of repeated violations.

The Panel of the Judges may impose the following penalties:

B. Warning

A warning is issued to a racer for such breach of the regulations which do not produce advantage or damage to oneself, other racers, race management or concerns a horse.

C. Penalty

A penalty is issued to a racer for serious violations of the regulations which do not produce advantage or damage to oneself, other racers, race management or concerns a horse.

Failing to race without compelling reasons a person responsible for a horse participating in a race is issued with a penalty for failure to participate in a race with an amount of II place prize money.

D. Suspension

Suspension is issued to participants for especially serious violations of the regulations which produce advantage or damage to oneself, other racers, race management or concerns a horse.

When determining the length of a suspension period a driver’s racing activeness should be considered (number of starts made). If according to the Panel of Judges a driver does not know well enough the Race Regulations, he may be issued with suspension and the Panel of Judges may demand a new application for a driver’s licence.

Supension may also concern a horse and to retrieve a driver’s licence the Qualification Start may be imposed.

Life suspension may be issued to a trainer, a horse carer or any other person who may be proved to

have used substances affecting a horse’s abilities;

who has shamelessly violated the Race Regulations.

Suspension comes into force 21 days after its imposing, on the same day of the week when the penalty was imposed. In case of a gross violation suspension comes into force immediately.

On the occasion with races with invitations participation is permitted during the period of penalty; however, when taking part in such a race, one more day is added to the penalty.

The Panel of the Judges may impose penalty for such acts which are not mentioned in these regulations; however which are inconsistent with sports ethics and sound practices.

The Panel of the Judges notifies ETA Administration of the imposed penalties, which are registrated by the latter.

A driver who has repeatedly violated the regulations may be deprived of his/her driver’s licence.

Degree of penalty is determined by ETA Administration (Appendix 1).

The 30-day suspension come into force in 2 weeks. In case of a gross violation suspension may come into force immediately.

On the occasion with races with invitations participation is permitted during the period of penalty; however, when taking part in such a race, one more day is added to the penalty.

49. Payment of Penalty or Debt

A penalty is to be paid within one month after its issue.

A participant who has not paid a debt by the deadline, may not participate in a race. ETA may declare a driver’s licence invalid if an owner has not paid a fine for over 6 months.

If a debtor is a foreign participant, he is denied participation in races in Estonia and a central organisation of trotting sport of a corresponding country is notified in a written way.

50. Filing Complaints

A driver may file a written complaint to ETA Administration on the subject of penalty which must be compiled within 7 days of imposing a penalty. A complaint is examined by a 3-person committee during a period of 7 days since filing a complaint. When filing a complaint € 20must be paid as a security deposit. If the committee have found that a complaint was well-grounded, a security deposit will be refunded to a complainant.

51. Restrictions on Gambling

Playing on the totaliser is prohibited according to Gambling Act.

52. Amendments to the Race Regulations

Amendments to the given regulations may be introduced only by ETA Administration and they must be made public 1 week before next competitions.

53. Interpretation Issues

In case of difference of opinion in terms of regulations interpretations or there are cases which are not mentioned in the given regulations, a case will be solved by ETA Administration.

54. Coming into Force

The given regulations have been in force since 1 January 2009.

05.02.2016 Supplements and Amendments:

15. The Qualification Standards, 24. The Driver’s Licence, 26.4, 26.5, 37. Preparations for the Start, 39. The Auto Start, 42. Time Estimations, 42.1., 42.2., 46. Disqualification of a Horse, 46.1, 48. Penalties, 50. Filing Complaints, 15. Qualification Standards.