Mittetulundusühingu Tallinna hipodroom põhikiri

Mittetulundusühingu Tallinna hipodroom põhikiri


I Üldsätted


1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud “Ühing”) nimi on Mittetulundusühing Tallinna
Hipodroom
1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Paldiski mnt. 50, 10614
1.3. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigis kehtivast põhiseadusest, alamatest
õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.4. Ühingu eesmärgiks on Tallinna Hipodroomi tegevuse arendamine sealhulgas traavispordi
propageerimine, traavivõistluste ja muude ürituste korraldamine ning nende toetamine,
hobusekasvatuse toetamine, nõustamine ning sidemete loomine teiste analoogsete
organisatsioonidega samuti ka huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides.
1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:
1.5.1 Osaleb traavispordi ja sellega seotud arendusküsimuste arutamises ja lahendamises, tõstatab
ning arutab traavispordiga seotud küsimusi nii kohaliku omavalitsuse ja vabariigi tasemel;
1.5.2 toetab materiaalselt traavisporti tegevust


II Ühingu liikmed


2.1. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik isikud, kes on nõus kandma Ühingu põhikirjast tulenevaid
õigusi ja kohustusi. Ühingu liikmeks astumise avaldus peab olema vormistatud kirjalikult. Ühingu
juhatus vaatab avalduse läbi 15 päeva jooksul arvates selle esitamisest. Uute liikmete vastuvõtmise
Ühingusse otsustab juhatus lihthäälteenamusega. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab
juhatus avalduse esitajale 7 päeva jooksul kirjalikult keeldumise põhjuse.
2.2. Ühingu liikmel on õigus:
2.2.1. valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
2.2.2. võtta osa kõikidest Ühingu poolt organiseeritud üritustest;
2.2.3. kasutada Ühingu vara vastavalt kehtivatele sisekorraeeskirjadele;
2.2.4. Ühingust välja astuda.
2.3. Ühingu liikme väljaastumine toimub tema kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada
juhatusele.
2.4. Ühingu liige on kohustatud:
2.4.1. tunnistama ja austama Ühingu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning korraldusi;
2.4.2. tasuma igal aastal üldkoosoleku poolt kehtestatud ajaks ja suuruses liikmemaksu;
2.4.3. aitama oma tegevusega kaasa Ühingu arengule;
2.4.4. hoidma ja kasutama heaperemehelikult ja otstarbekalt Ühingule kuuluvat vara;
2.4.5. mitte levitama Ühingu kohta talle teatavaks saanud informatsiooni, mis on juhatuse või
üldkoosoleku poolt tunnistatud konfidentsiaalseks;
2.4.6. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel tagastama 10 päeva jooksul temale kasutada
antud Ühingu vara;
2.4.7. hüvitama Ühingule oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale
seadusandlusele.
2.5. Ühingu juhatusel või üldkoosolekul on õigus Ühingust välja arvata liikmed, kes korduvalt rikuvad
Ühingu põhikirjas fikseeritud kohustusi, kes on hilinenud Ühingu liikmemaksu tasumisega rohkem,
kui 1,5 kuud, kes on oma süülise tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustanud kahju Ühingule
või selle liikmetele või kelle tegevus ei sobi kokku Ühingu eesmärkidega.
2.6. Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
2.7. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist
üldkoosoleku poolt.


III Üldkoosolek


3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt
vähemalt üks kord aastas. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab
kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest, samuti siis, kui Ühingu huvid seda
nõuavad.
3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Ühingu juhatus Ühingu liikmetele kirjalikult ette vähemalt
10 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata üldkoosoleku toimumise täpne aeg,
koht ja päevakord.
3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu
liikmetest.
3.3.1. Üldkoosolek, mis ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse kokku uuesti vastavalt põhikirja p 3.2.
ettenähtud korras ning see üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate või esindajate
arvust.
3.4 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel
teatavaks tehtud. Küsimustes mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib
vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Ühingu kõik liikmed.
3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul
osalenud liikmetest või nende esindajatest, väljaarvatud p-des 3.6. ja 3.7. nimetatud otsused.
3.6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul
osalenud liikmetest või nende esindajatest.
3.7. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul
mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
3.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.
3.9. Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga või temaga
võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või
lõpetamist.
3.10. Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest
erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.


IV Juhatus


4.1. Ühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest.
4.2. Juhatus peab Ühingut juhtima vajaliku hoolsusega, andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet
juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
4.3 Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas
lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab üldkoosolek.
4.4. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
4.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab
osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas
üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks
hääl.
V Ühingu vara
5.1. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse
arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
5.2. Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.
5.3. Ühingu ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna
vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.
5.4. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.6. Ühingu lõpetamise korral jaotatakse Ühingu vara üldkoosoleku otsusega õigustatud isikute
vahel.


VI Aruanded


6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu
koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule
kinnitamiseks kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.
6.2. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast
raamatupidamistavast.


VII Lõppsätted


7.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu
likvideerijateks on juhatuse liikmed.
Mittetulundusühingu Tallinna Hipodroom põhikiri on kinnitatud
18. jaanuaril 2002