Traaviliidu põhikiri


Mittetulundusühingu Eesti Traaviliit põhikiri


I üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud “Ühing”) nimi on Eesti Traaviliit

1.2.Ühingu asukohaks on Tallinn, Paldiski mnt. 50.

1.3.Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigis kehtivast põhiseadusest, alamatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.4.Ühingu eesmärgiks on traavispordi arendamine ja oma liikmetele võimalikult soodsate traavispordialaste tingimuste loomine, traavispordi kui harrastuse tutvustamine, populariseerimine elanikkonna hulgas, hobuseomanike, treenerite ja sõitjate esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides.

1.5.Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:

1.5.1osaleb traavispordi alal arendusküsimuste arutamises ja lahendamises, tõstatab ning arutab traavispordialaseid küsimusi vabariigi tasemel;

1.5.2peab traavlite registrit;

1.5.3peab ja kirjastab traavihobuste tõuraamatuid tõugude lõikes;

1.5.4väljastab traavlite registreerimis- ja tõutunnistusi;

1.5.5atesteerib sõitjaid, treenereid ja kohtunikke;

1.5.6annab loa traavivõistluste korraldamiseks;

1.5.7kinnitab ja täiendab traavispordi võistlusmäärustikku;

1.5.8teostab traavlite kasvatuse, aretuse ja traavispordi alast nõustamist;

II Ühingu liikmed

2 . Ühingul on liikmed ja toetajaliikmed

2.1. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik isikud, kes on

2.1.1 nõus kandma Ühingu põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi ja

2.1.2 esitavad kindlaid tõendeid seotusest traavispordi või traavlite kasvatusega Eestis ja

2.1.3 kelle alaline elukoht on Eestis.

2.1.4 Ühingu toetajaliikmeteks võivad olla isikud, kes on nõus kandma Ühingu põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi

2.1.5 Ühingu liikmeks astumise avaldus peab olema vormistatud kirjalikult. Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi 15 päeva jooksul arvates selle esitamisest. Uute liikmete vastuvõtmise Ühingusse otsustab juhatus lihthäälteenamusega. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab juhatus avalduse esitajale 7 päeva jooksul kirjalikult keeldumise põhjuse.

2.2. Ühingu liikmel ja toetajaliikmetel on õigus:

2.2.1. valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;

2.2.2. võtta osa kõikidest Ühingu poolt organiseeritud üritustest;

2.2.3. kasutada Ühingu vara vastavalt kehtivatele sisekorraeeskirjadele;

2.2.4. Ühingust välja astuda.

2.3. Ühingu liikme ja toetajaliikme väljaastumine toimub tema kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele.

2.4. Ühingu liikmed ja toetajaliikmed on kohustatud:

2.4.1. tunnistama ja austama Ühingu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning korraldusi;

2.4.2. tasuma igal aastal üldkoosoleku poolt kehtestatud ajaks ja suuruses liikmemaksu;

2.4.3. aitama oma tegevusega kaasa Ühingu arengule;

2.4.4. hoidma ja kasutama heaperemehelikult ja otstarbekalt Ühingule kuuluvat vara;

2.4.5. mitte levitama Ühingu kohta talle teatavaks saanud informatsiooni, mis on juhatuse või üldkoosoleku poolt tunnistatud konfidentsiaalseks;

2.4.6. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel tagastama 10 päeva jooksul temale kasutada antud Ühingu vara;

2.4.7. hüvitama Ühingule oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

2.5. Ühingu juhatusel või üldkoosolekul on õigus Ühingust välja arvata liikmed ja toetajaliikmed, kes korduvalt rikuvad Ühingu põhikirjas fikseeritud kohustusi, kes on hilinenud Ühingu liikmemaksu tasumisega rohkem, kui 1,5 kuud, kes on oma süülise tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustanud kahju Ühingule või selle liikmetele või kelle tegevus ei sobi kokku Ühingu eesmärkidega.

2.6. Ühingust välja arvatud liikmele ja toetajaliikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

2.7. Kui liikme või toetajaliikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

III ÜLDKOOSOLEK

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest, samuti siis, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Ühingu juhatus Ühingu liikmetele kirjalikult ette vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata üldkoosoleku toimumise täpne aeg, koht ja päevakord.

3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.

3.3.1. Üldkoosolek, mis ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse kokku uuesti vastavalt põhikirja p 3.2. ettenähtud korras ning see üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate või esindajate arvust.

3.4 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Ühingu kõik liikmed.

3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, väljaarvatud p-des 3.6. ja 3.7. nimetatud otsused.

3.6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

3.7. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

3.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.

3.9. Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Ühingu toetajaliikmel ei ole hääleõigust. Liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

3.10. Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

IV JUHATUS

4.1. Ühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni üheksast liikmest.

4.1.1 Juhatuse liikmed võivad valivad endi hulgast ühingule presidendi, kes omab esindusfunktsioone ja asepresidendi, kes on ka juhatuse esimees ja korraldab juhatuse tegevust.

4.2. Juhatus peab Ühingut juhtima vajaliku hoolsusega, andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.

4.3 Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab üldkoosolek.

4.4. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

V Ühingu vara

5.1. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

5.2. Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.

5.3. Ühingu ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.

5.4. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

5.6. Ühingu lõpetamise korral jaotatakse Ühingu vara üldkoosoleku otsusega õigustatud isikute vahel.

VI ARUANDED

6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

6.2. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VII LÕPPSÄTTED

7.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Mittetulundusühingu Eesti Traaviliit põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud üldkoosolekul 16. veebruaril 2002.